TAILIEUCHUNG - Bệnh ký sinh trùng ở gia cầm và biện pháp phòng trị - Pgs.Ts.Phạm Sĩ Lăng phần 2

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ngành chăn nuôi gia cầm còn gặp một số trở ngại do dịch bệnh thường xảy ra phổ biến, trong đó trước hết phải kể đến bệnh kí sinh trùng. | thân sán. Túi sinh dục ò phía trưóc giác bụng. Lỗ sinh sân dực và cái ò ngay bên phải giác miệng. Buồng trứng phân thùy hình hoa nằm ngay sau giác bụng ỏ. mép cuối . Tuyến noãn hoàng hình chùm phân bố ỏ hai bên thân sán từ ngay mép trưóc giác bụng đến ngang mép sau tinh hoàn. Tử cung cuộn thành những nút sau giác bụng. Phía trưốc giác bụng tứ cung chi là một ống thẳng kéo dài đến gàn túi sinh dục và thông vói lỗ sinh dục cái. Trứng vỏ dày có kích thưóc 0 025 - 0 028mm X 0 014 X 0 016. Prosthogonimus ovatus có dặc diểm hình thái Buồng trứng ỏ ngang hoặc ỏ trước giác bụng. Tử cung hình thành những cuộn ỏ cà phía trước và sau giác bụng. Tuyến noãn hoàng không kéo dài tói mép sau của tinh hoàn. Sán dài 3-6 mm rộng l-2mm. Kích thưóc của trứng 0 022-0 024mm X 0 013mm. Prosthogonimus brauni giác bụng ò ngay sau chỗ ruột phân nhánh. Túi sinh dục kéo dài tói giác bụng sán dài 6 8-8 2mm rộng 5 5mm. Kích thưóc trứng 0 023 X 0 015mm. Prosthogonimus indicus dài 4 84-8mm rộng 2 8m. Giác bụng lón hon hai lần giác miệng. Túi sinh dục không kéo dài tới giác bụng. Tuyến noãn hoàng bắt dầu từ mức ngang phía bên trên giác bụng kéo dài tỏi phía sau tinh hoàn gồm 7-9 cụm. Tử cung xếp kín phía sau tinh hoàn. Kích thước trúng 0 019-0 021mm X 0 011-0 015mm. 17 Hình 2. Vòng dời Prosthogonimus cuneaius 18 3. Vòng đôi Prosthogonimus cuneatus ký sinh trong ống đẫn trúng hoặc túi Fabricius. Trúng sán theo phân ra môi trường ngoài. Nếu gặp nước và môi trường thích họp trong trứng hình thành mao â u miracidium. Dưới tác động của ánh sáng miracidium thoát khỏi vỏ trứng và bơi trong nước. Nếu gập ký chủ trung gian thích họp miracidium xâm nhập vào gan và biến thành sporocyst trong cơ thể ký chù trung gian. 0 nhiệt độ 25-27 C sau 15 ngày kể từ khi miracidium xâm nhập vào ốc cercaria được hình thành và chui ra khỏi ký chu trung gian bơi tự do trong nước. Thòi gian hoạt động của cercaria thường không quá một ngày dêm. Trong thòi gian này ký chủ bổ sung là các dạng ấu trùng chuồn chuồn ăn các cercaria.