TAILIEUCHUNG - Đóng búa dấu búa kiểm lâm đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố. Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí,. | Đóng búa dấu búa kiểm lâm đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Hạt Kiểm lâm huyện thành phố. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Hạt Kiểm lâm huyện thành phố. Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân có nhu cầu đóng búa kiểm lâm nộp hồ sơ hoàn 1. Bước 1 . . . . chỉnh tại Hạt kiểm lâm thuộc Chi cục kiểm lâm Bình Định Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm xem xét chuyển hồ sơ cho cán bộ 2. Bước 2 chuyên môn và thực hiện đúng quy định hiện hành của nhà nước. Hạt kiểm lâm cử tổ công tác thực hiện việc đóng dấu búa kiểm 3. Bước 3 _ lâm tại bãi để gô của tổ chức cá nhân. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đối với tổ chức - Văn bản đề nghị đóng dấu búa kiểm lâm của đơn vị - Giấy phép khai thác và Hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo lý lịch gỗ do đơn vị tự lập . Đối với cá nhân - Đơn đề nghị đóng dấu búa kiểm lâm của cá nhân - Giấy phép khai thác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo lý lịch gỗ do cá nhân tự lập . Số bộ hồ sơ 02 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN