TAILIEUCHUNG - Giáo trình: Cơ học (Đoàn Trọng Thứ)

Tài liệu tham khảo chuyên môn Vật lý dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học - Giáo trình cơ học. Cơ học là ngành khoa học nghiên cứu chuyển động của vật chất trong không gian và tương tác giữa chúng. Thông thường khi nói đến cơ học người ta hiểu ngầm là cơ học cổ điển, dựa trên cơ sở của các định luật Newton. Cơ học cổ điển nghiên cứu chuyển động của các vật vi mô có vận tốc nhỏ hơn rất nhiều so với vận tốc của ánh sáng, được xây dựng bởi. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT GIÁO TRÌNH CỜ HỌC ĐOÀN TRỌNG THƯ 2002 Cô hoc - 2 - MỤC LỤC MỤC Phần I TOÁN BỔ SUNG GIẢI TÍCH I. Hệ tọa độ Đề các Descartes .6 II. Hệ tọa độ III. Hệ tọa độ IV. Các phép tính . Phân tích một vector ra các thành phần trực . Phép cộng . Hiệu hai . Cộng nhiều vô . Tích IV. 7. Vi phân V. Các toán tử đặc biệt thường dùng trong vật V. 1. . . Rotationel Curl .12 Phần II CƠ Chương I ĐỘNG Khái Chuyển động cơ Hệ qui Không gian và thời Phương trình chuyển động và Phương trình quỹ Phương trình chuyển Phương trình quĩ Vận tốc. 16 Định nghĩa vận Biểu thức của vận tốc trong các hệ tọa a Trong hệ tọa độ Đềcac .18 b Trong hệ tọa độ c Trong hệ tọa độ Vận tốc góc và vận tốc diện a Vận tốc b Vận tốc diện Gia Độ cong và bán kính chính Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp Các dạng chuyển động đơn Chuyển động Chuyển động biến đổi Chuyển động tìoùn Trọ-ng Thứ Khoa Vật Lý Cô hoc - 3 - a Vận tốc b Gia tốc Chương II ĐỘNG LỰC Định luật I Lực và chuyển Định luật I Hệ qui chiếu trái Nguyên lý tương Định luật II Lực và gia tốc .35 Khối lượng .35 Dạng khái quát định luật II . Định luật III Chương III CƠ HỌC HỆ CHẤT ĐIỂM - CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO Khối Định Vận tốc của khối Phương trình chuyển động của khối Chuyển động của vật Chuyển động tịnh Chuyển động Định luật biến thiên và bảo toàn động .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    13    1    17-01-2021
55    10    0    17-01-2021