TAILIEUCHUNG - đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 12

Tính toán lực kẹp và chọn bulông Tính lực cắt và momen xoắn khi khoan Sơ đồ phân tích lực: Dời lực Po về trọng tâm ta có Mo Mo= = 2476, ()=173,4 () Lực xiết cần thiết để chống momen xoắn Mx (Bỏ qua lực P0) Ta có: Hệ số ma sát: f = 0,2 R =70 mm = 0,07 m K-hệ số an toàn: K=K0K1K2K3K4K5K6 K0=1,5: hệ số an toàn cho tất cả các trường hợp K1=1,2: hệ số tính đến độ bóng thay đổi khi tăng lực cắt K2= 1,5: hệ số. | chương 12 Tính toán lực kẹp va chon bulong Tính lực càt và momen xoan khi khoan Lực càt Po .Dq .Sy .Kp Tra bàng 2 CP 42 7 q 1 y 0 8 n n Kp Kmp f ì f H0Ì 1 2 P P 190 190 D 14 8mm S 0 31 mm vg Vày Po 310 2476 2 N Momen xoàn Mx 10CM .Dq .Sy KP Trà 5-32 2 created with n nitroPDF professional download the free trial online at professional Cm 0 021 q 2 y o 8 Kp 1 Mx 310 18 N .m Sd do phan tich lii c Ddi lii c Po ve trong tam ta co Mo Mo 2476 173334 173 4 created with download the free trial online at professional Lực xiết can thiết để chống momen xoan Mx Bỏ qua lực P0 Ta cỏ .K V f R Hể số ma sat f 0 2 R 70 mm 0 07 m K-hể số an toan K K0K1K2K3K4K5K6 K0 1 5 hể số an toan chỏ tất ca cac trường hợp K1 1 2 hể so tính đến đo bong thay đoi khi tang lực cat K2 1 5 hể so tang lực cat khi dao mon K3 1 3 hể so tang lực cat khi gia cong gian đoan K4 1 3 hể so tính đến sai so cua cờ cấu kẹp chat K5 1 hể so tính đến mức thuận lợi cua cờ cấu kểp bang tay K6 1 hể số tính đến momển lam quay chi tiết K 4 212 212 0 07 N Đường kính bulong d 1 v- ơ Trong do iSf ch 200MPa Vis lam bang thep CT3 dai oc lam bang CT3 He so an toan s 3 nitro1 3 professional download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.