TAILIEUCHUNG - đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 12

Tính toán lực kẹp và chọn bulông Tính lực cắt và momen xoắn khi khoan Sơ đồ phân tích lực: Dời lực Po về trọng tâm ta có Mo Mo= = 2476, ()=173,4 () Lực xiết cần thiết để chống momen xoắn Mx (Bỏ qua lực P0) Ta có: Hệ số ma sát: f = 0,2 R =70 mm = 0,07 m K-hệ số an toàn: K=K0K1K2K3K4K5K6 K0=1,5: hệ số an toàn cho tất cả các trường hợp K1=1,2: hệ số tính đến độ bóng thay đổi khi tăng lực cắt K2= 1,5: hệ số. | chương 12 Tính toán lực kẹp va chon bulong Tính lực càt và momen xoan khi khoan Lực càt Po .Dq .Sy .Kp Tra bàng 2 CP 42 7 q 1 y 0 8 n n Kp Kmp f ì f H0Ì 1 2 P P 190 190 D 14 8mm S 0 31 mm vg Vày Po 310 2476 2 N Momen xoàn Mx 10CM .Dq .Sy KP Trà 5-32 2 created with n nitroPDF professional download the free trial online at professional Cm 0 021 q 2 y o 8 Kp 1 Mx 310 18 N .m Sd do phan tich lii c Ddi lii c Po ve trong tam ta co Mo Mo 2476 173334 173 4 created with download the free trial online at professional Lực xiết can thiết để chống momen xoan Mx Bỏ qua lực P0 Ta cỏ .K V f R Hể số ma sat f 0 2 R 70 mm 0 07 m K-hể số an toan K K0K1K2K3K4K5K6 K0 1 5 hể số an toan chỏ tất ca cac trường hợp K1 1 2 hể so tính đến đo bong thay đoi khi tang lực cat K2 1 5 hể so tang lực cat khi dao mon K3 1 3 hể so tang lực cat khi gia cong gian đoan K4 1 3 hể so tính đến sai so cua cờ cấu kẹp chat K5 1 hể so tính đến mức thuận lợi cua cờ cấu kểp bang tay K6 1 hể số tính đến momển lam quay chi tiết K 4 212 212 0 07 N Đường kính bulong d 1 v- ơ Trong do iSf ch 200MPa Vis lam bang thep CT3 dai oc lam bang CT3 He so an toan s 3 nitro1 3 professional download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT