TAILIEUCHUNG - Sổ tay nhân sự

Bạn được khuyến khích chia sẻ các quan điểm, tìm kiếm thông tin, cung cấp dữ liệu và giải quyết những vướng mắc cùng với cấp trên trực tiếp, khi cần thiết cũng có thể tham khảo ý kiến của bất kỳ thành viên nào trong Ban lãnh đạo để đi đến giải pháp sau cùng. | Công ty. SỔ TAY NHÂN VIÊN 2005 1 NỘI DUNG CHƯƠNG I GIỚI THIỆU Lời nói đầu của Giám đốc Mục tiêu lâu dài Vài nét sơ lược về Công ty Văn hóa công ty CHƯƠNG II CÁC QUI ĐỊNH TRONG CÔNG TY 1. Tác phong và trang phục 2. Ra vào Công ty 3. Thẻ nhân viên thẻ bấm giờ 4. Phạm vi đi lại 5. Hút thuốc lá 6. Phương tiện thông báo 7. Sử dụng Căn tin 8. Sử dụng điện thoại 9. Cập nhật thông tin cá nhân 10. An toàn lao động 11. Thực hiện trật tự vệ sinh nơi làm việc 12. Quản lý và sử dụng tài sản Công ty 13. Phương tiệân đi công tác 14. Khách của công ty và của cá nhân 15. Các trường hợp khẩn cấp 16. Phần mềm Email Internet mạng LAN 17. Qui tắc bảo mật và bảo vệ uy tín Công ty 18. Tiết kiệm CHƯƠNG III CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ 1. Tuyển dụng và tuyển dụng 2. Thử việc và thử thách 3. Sinh viên thực tập 2 4. Mô tả công việc 5. Hợp đồng lao động 6. Phân cấp bậc và phân hạng công việc 7. Đánh giá kết quả công việc 8. Nghỉ thường niên 9. Nghỉ ốm 10. Làm việc trong điều kiện đặc biệt 11. Đào tạo và phát triển 12. Thôi việc 13. Thuyên chuyển công việc 14. Chấm dứt hợp đồng lao động 15. Lương và các quyền lợi 16. Chế độ phúc lợi CHƯƠNG IV KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT I. Đề bạt khen thưởng 1. Chính sách đề bạt 2. Chính sách khen thưởng công nhận thành tích II. Kỷ luật Các hình thức kỷ luật Các vi phạm bị buộc thôi việc Các vi phạm nội qui khác CHƯƠNG V KHIẾU NẠI CHƯƠNG VI HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI

TỪ KHÓA LIÊN QUAN