TAILIEUCHUNG - đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 9

Nguyên công 3 : Khoét, doa mặt 2 (tạo lỗ - 510,046)ˆ+ Máy gia công: Máy khoan cần 2H55 Dụng cụ cắt: + Mũi khoét thô gắn mảnh hợp kim cứng Mũi 1: d = 47 mm, L = 90 mm, l = 22 mm Chu kì bền T = 60 phút Mũi 2: d = 50 mm, L = 90 mm, l = 22 mm Chu kì bền T = 60 phút + Mũi khoét tinh gắn mảnh hợp kim cứng d = 50,8 mm, L = 90 mm, l = 22 mm Chu kì bền T = 60. | Chương 9 Tính che độ cat bang phương pháp tra bang 1. Nguyên cộng 3 Khoét doa mạt 2 tao lộ 0 51 0 046 Máy gia công Máy khoan can 2H55 Dụng cụ cát Mũi khoét thô gán mánh hợp kim cứng Mũi 1 d 47 mm L 90 mm l 22 mm Chũ kì bén T 60 phụt Mũi 2 d 50 mm L 90 mm l 22 mm Chũ kì bén T 60 phũt Mũi khoét tinh gán mánh hợp kim cứng d 50 8 mm L 90 mm l 22 mm Chũ kì bén T 60 phũt Mũi dôá máy cô gán các lượi báng thép giô d 51 mm L 90 mm l 40 mm o professional download the free trial online at professional Dung dịch trơn nguội Emunxin. Dụng cu kiểm tra Thươc cặp cấp chính xác 2 Chiều sáu cát Khộểt thộ lán 1 ti 1 9 mm Khộểt thộlán 2 t2 1 5 mm Khộểt tinh t3 0 4 mm Dộá t4 0 1 mm Lương cháy dáộ trá báng Khộểt thộ lán 1 Sv1 1 7 mm vộng TL 2 báng 5-107 tráng 98 Khộểt thộ lán 2 Sv2 1 7 mm vộng TL 2 báng 5-107 tráng 98 Khộểt tinh Sv3 1 6 mm vộng TL 2 báng 5107 tráng 98 Dộá Sv4 3 1 mm vộng TL 2 báng 5-112 tráng 104 Lương cháy dáộ chộn thểộ máy Khộểt thộ lán 1 Sv1 0 056 . 1 4110 1 74 mm vộng created with download the free trial online at professional Khoét thô lan 2 Sv2 0 056 . 1 4110 1 74 mm vông Khoét tinh Sv3 0 056 . 1 419 1 23 mm vông Doa Sv2 2 5 mm vông Vận toe cat tra bang Khoét thô lan 1 V1 77 m ph TL 2 bang 5109 trang 101 Khoét tho lan 2 V2 77 m ph TL 2 bang 5109 trang 101 Khoét tinh V3 97 m ph TL 2 bang 5-109 trang 101 Doa V4 5 3 m ph TL 2 bang 5-114 trang 106 Số vong quay trục chính théo tính toan 1000 X V 1000 X 77 Khoét tho lan 1 nt1 1 _ 522 3 14 X 47 vong ph Khoét tho lan 2 nt2 1000 XV 000X 77 490 3 14 X 50 vong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG