TAILIEUCHUNG - Quản lý tiến trình

Trạng thái của tiến trình tại một thời điểm được xác định bởi hoạt động hiện thời của tiến trình tại thời điểm đó. Trong quá trình sống, một tiến trình thay đổi trạng thái do nhiều nguyên nhân như | Bài 3 QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH Nguồn Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu chức năng quản lý tiến trình của Hệ điều hành làm thế nào để phân chia CPU cho các tiến trình Theo vết xử lý của tiến trình Và các thao tác trên tiến trình I. Tổ CHứC QUảN LÝ TIếN TRÌNH . Các trạng thái của tiến trình Trạng thái của tiến trình tại một thời điểm được xác định bởi hoạt động hiện thời của tiến trình tại thời điểm đó. Trong quá trình sống một tiến trình thay đổi trạng thái do nhiều nguyên nhân như phải chờ một sự kiện nào đó xảy ra hay đợi một thao tác nhập xuất hoàn tất buộc phải dừng hoạt động do đã hết thời gian xử lý . Tại một thời điểm một tiến trình có thể nhận trong một các trạng thái sau đây Mới tạo tiến trình đang được tạo lập. Running các chỉ thị của tiến trình đang được xử lý. Blocked tiến trình chờ được cấp phát một tài nguyên hay chờ một sự kiện xảy ra . Ready tiến trình chờ được cấp phát CPU để xử lý. Kết thúc tiến trình hoàn tất xử lý. Hình Sơ đồ chuyển trạng thái giữa các tiến trình Tại một thời điểm chỉ có một tiến trình có thể nhận trạng thái running trên một bộ xử lý bất kỳ. Trong khi đó nhiều tiến trình có thể ở trạng thái blocked hay ready. Các cung chuyển tiếp trong sơ đồ trạng thái biễu diễn sáu sự chuyển trạng thái có thể xảy ra trong các điều kiện sau Tiến trình mới tạo được đưa vào hệ thống Bộ điều phối cấp phát cho tiến trình một khoảng thời gian sử dụng CPU Tiến trình kết thúc Tiến trình yêu cầu một tài nguyên nhưng chưa được đáp ứng vì tài nguyên chưa sẵn sàng để cấp phát tại thời điểm đó hoặc tiến trình phải chờ một sự kiện hay thao tác nhập xuất. Bộ điều phối chọn một tiến trình khác để cho xử lý . Tài nguyên mà tiến trình yêu cầu trở nên sẵn sàng để cấp phát hay sự kiện hoặc thao tác nhập xuất tiến trình đang đợi hoàn tất. . Chế độ xử lý của tiến trình Để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng đắn hệ điều hành cần phải được bảo vệ khỏi sự xâm phạm của các tiến trình. Bản thân các tiến trình và dữ liệu cũng cần được bảo vệ để tránh các ảnh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN