TAILIEUCHUNG - Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác nhựa thông, tỉa thưa rừng trồng

Tham khảo tài liệu 'thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác nhựa thông, tỉa thưa rừng trồng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác nhựa thông tỉa thưa rừng trồng Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan phối hợp nếu có Chi cục kiểm lâm Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức nộp Hồ sơ thiết kế khai thác nhựa thông tỉa thưa rừng 1. Bước 1 . . . trồng tại Văn thư của Chi cục Phát triển lâm nghiệp. Văn thư nhận hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra nếu đủ thủ tục nhận và viết 2. Bước 2 . . . . . giấy biên nhận hồ sơ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ Kiểm tra hồ sơ và thực tế hiện trường nếu không đạt đề nghị bổ 3. Bước 3 sung nếu đạt thì lập biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Chi cục Phát triển lâm nghiệp Tên bước Mô tả bước 4. Bước 4 Trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký phê duyệt Thông báo Tổ chức đến nhận hồ sơ hoàn chỉnh tại Văn thư của 5. Bước 5 Chi cục Phát triển lâm nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác nhựa thông tỉa thưa rừng trồng 2. - Thuyết minh thiết kế kỹ thuật các biểu tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khai thác- Bản đồ thiết kế khai thác 3. - Biên bản kiểm tra Số bộ hồ sơ 07 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN