TAILIEUCHUNG - Thỏa ước lao động

Bản thỏa ước này quy định mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động về quyền, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn thỏa ước này có hiệu lực. . | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI Abc THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ THÁNG 6 NĂM 2005 CÔNG TY TNHH SX-TM Abc Địa chỉ. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh ngày 2005 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Abc Thỏa Ước Lao Động Tập Thể THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Căn cứ Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 23 6 1994 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02 4 2002 và có hiệu lực kể từ ngày 01 01 2003 Căn cứ Nghị định số 196 CP ngày 31 12 1994 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về Thỏa ước lao động tập thể Nghị định 93 2002 NĐ-CP ngày 11 11 2002 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 196 CP Căn cứ các thỏa thuận đạt được sau khi bàn bạc thỏa thuận giữa bên Người sử dụng lao động của Công ty và bên tập thể Người lao động và Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên trong quan hệ lao động. Chúng tôi gồm có ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Họ và tên Ông. Chức danh . ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG Họ và tên Ông Chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Cùng nhau ký kết Thỏa Ước Lao Động Tập Thể sau đây gọi tắt là Thỏa ước gồm những điều khoản sau PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Bản thỏa ước này quy định mối quan hệ lao động giữa Người sử dụng lao động và tập thể Người lao động về quyền trách nhiệm quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn Thỏa ước này có hiệu lực. Những thỏa thuận trong Thỏa ước này mà trái với quy định của pháp luật thì sẽ được giải quyết theo các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước. Điều 2 Đối tượng thi hành Người sử dụng lao động của Công ty và Trang 2 of 25 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Abc Thỏa Ước Lao Động Tập Thể Người lao động làm việc trong Công ty. Điều 3 Thời hạn điều chỉnh gia hạn Thỏa ước Thỏa ước này có hiệu lực trong thời hạn 3 năm kể từ ngày đăng ký. Sau 6 tháng kể từ ngày Thỏa ước có hiệu lực Thỏa ước có thể được xem xét sửa đổi bổ sung .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN