TAILIEUCHUNG - Đề nghị công nhận làng nghề

Tham khảo tài liệu 'đề nghị công nhận làng nghề', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề nghị công nhận làng nghê Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND huyện thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC phòng Kinh tế phòng Công Thương các huyện thành phố Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ từ UBND các phường xã Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Tờ trình biên bản đề nghị công nhận làng nghề Các bước Tên bước Mô tả bước UBND xã thị trấn tiến hành họp dân xem xét tiêu chí và lấy ý 1-Bước 1 . kiến về việc đề nghị công nhận làng nghề. UBND xã thị trấn lập tờ trình gửi hồ sơ kèm theo đề nghị UBND huyện xem xét trình cấp có thẩm quyền công nhận làng 2. Bước 2 __ nghề. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Phòng Kinh tế Công thương có Tên bước Mô tả bước văn bản yêu cầu UBND xã thị trấn bổ sung hoàn chỉnh. UBND huyện chỉ đạo Phòng chuyên môn kiểm tra lập biên bản 3. Bước 3 và làm tờ trình gửi hồ sơ đến Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh công nhận làng nghề. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Biên bản họp dân. 2. - Tờ trình của UBND xã thị trấn. Số bộ hồ sơ 01 bộ . Yêu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN