TAILIEUCHUNG - CÁC LĨNH VỰC VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

Quản trị nhân lực là một trong các nội dung quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Quản trị nhân lực là một tác động liên tục, cĩ tổ chức đối với nguồn nhân lực vì mục tiêu bảo tồn và phát triển doanh nghiệp bền vững, nhằm đạt tới các mục đích và mục tiêu chung đặt ra của doanh nghiệp. | CÁC LĨNH VỰC VỀ QUẢN TRỊ NHÂN Sự TRONG DOANH NGHIỆP Quản trị nhân lực là một trong các nội dung quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Quản trị nhân lực là một tác động liên tục cĩ tổ chức đối với nguồn nhân lực vì mục tiêu bảo tồn và phát triển doanh nghiệp bền vững nhằm đạt tới các mục đích và mục tiêu chung đặt ra của doanh nghiệp. Nhân lực như mọi người thường hiểu là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng của doanh nghiệp. Nội dung chủ yếu của việc quản trị nhân lực là sự phối hợp một cách tổng thể các hoạt động hoạch định tuyển mộ lựa chọn sử dụng duy trì phát triển động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp thơng qua tổ chức đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. Mục tiêu của quản trị nhân lực là tạo ra sự thoả mãn cao nhất cho mọi cá nhân trong doanh nghiệp đối với cơng việc và phận sự của mình được giao. Lĩnh vực quản trị nhân sự trong doanh nghiệp bao gồm - Nghiên cứu tài nguyên nhân lực - Hoạch định tài nguyên nhân lực - Tuyển dụng nhân lực - Đào tạo sử dụng - Quản trị tiền lương tiền cơng - Quản trị các mối quan hệ trong lao động - Tạo bầu khơng khí tốt lành trong doanh nghiệp - Các dịch vụ và vấn đề phúc lợi trong doanh nghiệp - An tồn lao động và y tế - Tạo cơ hội phát triển - Các vấn đề xã hội cĩ liên quan 1. Nghiên cứu tài nguyên nhân lực Bao gồm việc nghiên cứu nhu cầu các nguồn nhân lực loại bậc cơ cấu ngành nghề giới. cho hiện tại cho tương lai số lượng cần cĩ số lượng dư thừa số lượng phải đào tạo lại. Tiếp đĩ là việc chỉ rõ các nguồn nhân lực này cĩ thể tìm được ở đâu và phải giải quyết các vấn đề gì cĩ phải đào tạo họ khơng cĩ thể thu hút được họ bao nhiêu . 2. Hoạch định tài nguyên nhân lực Là chu trình được tính tốn tổng số và cơ cấu nguồn nhân lực ở các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp hiện tại tương lai gắn liền với chương trình và ý đồ hoạt động phát triển của doanh nghiệp. Các nhu cầu cần đáp ứng phương thức tạo ra nguồn nhân lực các khoản kinh phí cần cĩ. 3. Tuyển dụng nhân lực Là một bước cụ .