TAILIEUCHUNG - Bài tập phần quang học_Trần Ngọc Lân

Tài liệu luyện thi đại học cấp tốc môn Vật lý năm 2010 dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức đã học. | gọc Lan BAI TẬP PHAN QUANG HỌC Chu đề 1 Sư phan xa anh sáng - Gương phang Câu 1 Chọn câu SAI A. Câc vât được chiếu sâng không gọi lâ câc vât sâng. B. Nguôn sâng lâ tự nô phât râ ânh sâng. C. Tiâ sâng luôn luôn lâ đưông thâng. D. Trọng môi trựỢng trọng suôt vâ đông tính ânh sâng truyến thếô đưông thâng. Câu 2 Định luât vế .được vân dung đế giâi thích câc hiến tượng Sự xuất hiến vung bông đen vung nựâ tôi nhât thực nguyệt thực. Chôn môt trông câc câu sâu đây điện vâô chô trông chô hợp nghĩâ A. Sự phân Xâ củâ ânh sâng. B. Sự khuc Xâ củâ ânh sâng. C. Sự phân Xâ tôân phân củâ ânh sâng. D. Sự truyện thâng củâ ânh sâng. Câu 3 Chôn câu SAI A. Hiện tượng tiâ sâng bị đôi hưông khi gâp bế mât nhân bông gôi lâ hiện tượng phân Xâ ânh sâng. B. Đượng vuông gôc vợi mât phân Xâ tâi điếm tợi gôi lâ phâp tuyến . C. Mât phâng tợi lâ mât phâng tâô bợi tiâ tợi vâ phâp tuyến tâi điếm tợi. D. Tiâ phân Xâ nâm trông mât phâng tợi vâ ợ bến phâp tuyến sô vợi tiâ tợi. Câu 4 Gượng phâng A. Anh vâ vât đối. Xưng nhâu quâ gượng B. Anh vâ vât cung tính chất C. Đô lợn vât ânh bâng nhâu. D. Chỉ cô câu B sâi. Câu 5 Tìm câu phât biếu sâi A. Tiâ phân Xâ ợ bến kiâ phâp tuyến đổi. vợi tiâ tợi. B. Tiâ phân Xâ nâm trông cung môi trượng vợi tiâ tợi. C. Tiâ phân Xâ nâm trông mât phâng chứâ tiâ tợi. D. Gôc phân Xâ bâng gôc tợi. Đế chung chô câu 6 vâ 7 Khi tâm củâ Mât Trợi â Mât Trâng b Trâi Đất c cung nâm trến môt đượng thâng A. â giữâ b vâ c B. b giữậ ậ vậ c C. c giữâ â vâ b D. ậ b c ở một vị trí khậc Câu 6 Hiện tượng nhât thực Xây râ khi A. B. C. D. Câu 7 Hiện tượng nguyệt thực Xây râ khi A. B. C. D. Câu 8 Rôi đến gượng phâng môt chum tiâ sâng hôi tu tâi A hình vế . A được Xếm lâ A. Vật thật C. Anh thật 777L77777777 B. Vật ậo D. Anh ậộ gọc Lan Câu 9 Hai gương phang vuông góc nhau. Một điểm A Hình vẽ qua 2 gương cho may anh A. 1 C. 3 Cau 10 A. 2 C. 8 Cau 11 A. 150 C. 1200 Cau 12 A. 0 C. 450 Cau 13 B. 2 Hai gương phang đạt song song một điểm A hình vẽ qua hai gương cho may anh. D. MOt gia trị khac. Tia