TAILIEUCHUNG - ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT

Trong quá trình sản xuất hoặc thực hiện các dịch vụ, chúng ta cần tiến hành nhiều công việc khác nhau. Điều này đòi hỏi sự điều hành, sắp xếp sao cho khoa học, hợp lý, chặt chẽ vào những lúc cao điểm và ngay cả những lúc rảnh rỗi. | ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT Trong quá trình sản xuất hoặc thực hiện các dịch vụ chúng ta cần tiến hành nhiều công việc khác nhau. Điều này đòi hỏi sự điều hành sắp xếp sao cho khoa học hợp lý chặt chẽ vào những lúc cao điểm và ngay cả những lúc rảnh rỗi. Điều độ sản xuất nhằm mục tiêu đảm bảo các công việc được thực hiện với hiệu quả cao nhất cụ thể là thời gian thực hiện nhanh nhất ít tốn kém nhất mang lại lợi nhuận cao nhất đồng thời giữ được mức độ phục vụ khách hàng tốt nhất. Chúng ta sẽ khảo sát dưới đây các nội dung liên quan đến việc sắp xếp thứ tự tối ưu trong sản xuất dịch vụ và phương pháp phân công công việc đối với hệ thống săn xuất theo quá trình. Hệ thống sản xuất theo quá trình là một hình thức tổ chức theo chức năng với các bộ phận sản xuất hoặc trung tâm sản xuất trên cơ sở các loại thiêt bị hoặc tác nghiệp chuyên biệt. Ví dụ Khoan rèn tiện hay lắp ráp . Dòng sản phẩm qua các bộ phận theo lô phụ thuộc vào các đơn hàng riêng lẻ có thể các đơn hàng để lưu kho hay các đơn hàng do khách hàng đặt . Việc hoạch định và kiểm soát hoạt động của hệ thống này bao gồm các công việc sau - Xác định thứ tự ưu tiên cho từng đơn hàng và đo lường tầm quan trọng của nó nhằm sắp xếp thứ tự các đơn hàng cần sản xuất ở từng máy từng bộ phận sản xuất. - Lập danh sách các công việc cần giải quyết ở từng máy từng bộ phận sản xuất giúp cho các bộ phận giám sát biết được đơn hàng được thực hiện ở đâu khi nào ưu tiên ra sao và lúc nào cần hoàn thành. - Kiểm soát đầu vào ra ở tất cả các bộ phận sản xuất điều này có nghĩa là phát triển thông tin về cách thức công việc lưu chuyển giữa các bộ phận sản xuất. - Đo lường hiệu quả mức độ sử dụng máy móc ở từng bộ phận sản xuất và sức sản xuất của các công nhân. 1. Phương pháp sắp xếp thứ tự tối ưu trong sản xuất dịch vụ . Trường hợp chỉ có một máy hoặc một dây chuyền sản xuất Ngay sau khi máy móc hoặc dây chuyền sản xuất đã đựơc chuẩn bị xong sẵn sàng vận hành thì vấn đề đặt ra là nên làm công việc nào trước công việc nào sau Có nhiều nguyên