TAILIEUCHUNG - Các câu hỏi trắc nghiệm phần dao động cơ học

Tài liệu luyện thi đại học môn Lý năm 2010 dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức đã học. | Bài tập trắc nghiệm phần dao động cơ học CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN DAO ĐỘNG CƠ HọC I. CON lẮc lò xo Câu 1 Dao động điều hòa là A. Dao động có phương trình tuân theo qui luật hình sin hoặc cosin đối với thời gian. B. Có chu kỳ riêng phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động C. Có cơ năng là không đổi và tỉ lệ với bình phương biên độ D. A B C đều đúng Câu 2 Cơ năng của một con lắc lò xo tỉ lệ thuận với A. Li độ dao động B. Biên độ dao động C. Bình phương biên độ dao động D. Tần số dao động Câu 3 Nếu chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng thì ở thời điểm t hệ thức độc lập diển tả liên hệ giữa li độ x biên độ A vận tốc v và tần số góc ro của vật dao động điều hòa là A. A2 V2 ra .x 2 B. 2 2 v2 C. 2 2 v2 D. A2 2 2 Câu 4 Vận tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi A. Cùng pha với li độ B. Ngược pha với li độ C. Lệch pha vuông góc so với li độ D. Lệch pha n 4 so với li độ Câu 5 Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi A. Cùng pha với li độ B. Ngược pha với li độ C. Lệch pha vuông góc so với li độ D. Lệch pha n 4 so với li độ Câu 6 Trong một DĐĐH đại lượng nào sau đây của dao động không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu A. Biên độ dao động B. Tần số C. Pha ban đầu D. Cơ năng toàn phần Câu 7 Trong dao động của con lắc lò xo nhận xét nào sau đây là sai A. Chu kỳ riêng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động B. Lực cản của môi trường là nguyên nhân làm cho dao động tắt dần C. Động năng là đại lượng không bảo toàn D. Biên độ dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn Câu 8 Trong dao động của con lắc đơn nhận xét nào sau đây là sai A. Điều kiện để nó dao động điều hòa là biên độ góc phải nhỏ _ 12 B. Cơ năng E 2 Ks2 C. Biên độ dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ ngoại lực tuần hoàn D. Khi ma sát không đáng kể thì con lắc là dao động điều hòa. Câu 9 Một con lắc lò xo độ cứng K treo thẳng đứng đầu trên cố định đầu dưới gắn vật. Độ giản tại vị trí cân bằng là Al . Cho con lắc dao động điều hòa theo