TAILIEUCHUNG - đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 3

Phương pháp gia công các bề mặt Gia công mặt phẳng (mặt đầu của hình trụ) Giai đoạn gia công Tên nguyên công Phay thô Tiện thô Phay tinh Tiện tinh -2 -1 2 1 Mã Cấp chính xác IT Độ nhám Ra(Rz) 25-50 (Rz) 25(Rz) 2,5 2,5 Gia công mặt trụ trong Giai đoạn Tên Mã Cấp chính Độ Khoét thô Khoan Tiện bán tinh Khoét tinh. | Chương 3 TIEN TRÌNH GIA CONG CAC BE MẶT Ban vẽ đánh sô các be mặt created with download the free trial online at professional 1 2 3 4 10 0 created with download the free trial online at professional Phương pháp gia cong các bề mặt Gia công mặt phang mặt đầu của hình trụ Giai đoan gia công Ten nguyên công Ma Cấp chính xác IT Độ nhám Rá Rz 1 Phay thô Tiên thô -2 -1 12- 14 14 25-50 Rz 25 Rz 2 Phay tinh Tiên tinh 2 1 10 8 2 5 2 5 Gia công mặt trụ trong Giai đôan Tên Má Cấp chính Độ created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN