TAILIEUCHUNG - Chấp thuận cho khai thác tận thu, tận dụng gỗ thuộc rừng tự nhiên (đối với rừng quy hoạch sản xuất, phòng hộ) cho cá nhân làm nhà ở

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể. | Chấp thuận cho khai thác tận thu tận dụng gỗ thuộc rừng tự nhiên đối với rừng quy hoạch sản xuất phòng hộ cho cá nhân làm nhà ở Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND huyện thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Nông nghiệp PTNT các huyện thành phố Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Hộ gia đình cá nhân làm đơn xin khai thác tận thu tận dụng gỗ thuộc rừng tự nhiên đối với rừng quy hoạch sản xuất phòng hộ 1. Bước 1 cho cá nhân làm nhà ở để làm nhà ở được UBND xã phường thị trấn xác nhận và gửi UBND huyện thành phố trừ huyện Tuy Phước . 2. Bước 2 UBND huyện thành phố giao phòng Nông nghiệp PTNT xem xét và phối hợp với hạt Kiểm lâm Ban QL RPH chủ rừng UBND các xã thị trấn tiến hành đi kiểm tra thực tế tại hiện Tên bước Mô tả bước trường đề xuất UBND huyện thành phố chấp thuận cho phép khai thác. Phòng Nông nghiệp PTNT huyện thành phố lập tờ trình trình 3. Bước 3 7 UBND cùng cấp. Hộ gia đình cá nhân nhận văn bản chấp thuận tại phòng Nông 4. Bước 4 . _. . . nghiệp Phát triển nông thôn huyện thành phố. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin khai thác tận thu tận dụng gỗ thuộc dừng tự nhiên để làm nhà ở tự viết . Số bộ hồ sơ 01 bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.