TAILIEUCHUNG - Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức nộp Hồ sơ phương án điều chế rừng tại Văn thư của Chi 1. Bước 1 cục Phát triển lâm nghiệp. Văn thư nhận hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra nếu đủ thủ tục nhận và viết 2 .X. . . giấy biên nhận hồ sơ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ 3 Bước 3 Kiểm tra hồ sơ và thực tế hiện trường nếu không đạt đề nghị bổ sung nếu đạt thì lập biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Tên bước Mô tả bước Chi cục Phát triển lâm nghiệp Chi cục trình hồ sơ qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4. Bước 4 phê duyệt Thông báo Tổ chức đến nhận hồ sơ hoàn chỉnh tại Văn thư của 5. Bước 5 Chi cục Phát triển lâm nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng - Thuyết minh kỹ thuật các biểu tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật Bản đồ phương án điều chế 3. - Biên bản kiểm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN