TAILIEUCHUNG - Vận chuyển hàng hóa

Các nội dung giao nhận hàng hóa, vận chuyển hàng hóa | Qiao nhận hang hoa Page 1 of 18 GIAO NHAN HANG HOA Trình tự giao hàng xuất khẩu Đối với hàng xuất khẩu phải lưu kho bãi của cảng Việc giao hàng gồm 2 bước lớn chủ hàng ngoại thương hoặc người cung cấp trong nước giao hàng xuất khẩu cho cảng sau đó cảng tiến hành giao hàng cho tàu. 1. Giao hàng XK cho cảng - Giao Danh mục hàng hoá XK Cargo List và đăng ký với phòng điều độ để bố trí kho bãi và lên phương án xếp dỡ - Chủ hàng liên hệ với phòng thương vụ để ký kết hợp đồng lưu kho bốc xếp hàng hoá với cảng - Lấy lệnh nhập kho và báo với hải quan và kho hàng - Giao hàng vào kho bãi của cảng. 2. Giao hàng XK cho tàu - Chuẩn bị trước khi giao hàng cho tàu Kiểm nghiệm kiểm dịch nếu cần làm thủ tục hải quan Báo cho cảng ngày giờ dự kiến tàu đến ETA chấp nhận Thông báo sẵn sàng Giao cho cảng Danh mục hàng hoá Xk để cảng bố trí phương tiện xếp dỡ. Trên cơ sở Cargo List này thuyền phó phụ trách hàng hoá sẽ lên Sơ đồ xếp hàng Cargo plan Ký hợp đồng xếp dỡ với cảng - Tổ chức xếp và giao hàng cho tàu. Trước khi xếp phải vận chuyển hàng từ kho ra cảng lấy lệnh xếp hàng ấn định số máng xếp hàng bố trí xe và công nhân và người áp tải nếu cần Tiến hành giao hàng cho tàu. Việc xếp hàng lên tàu do công nhân cảng làm. Hàng sẽ được giao cho tàu dưới sự giám sát của đại diện của hải quan. Trong quá trình giao hàng nhân viên kiểm đếm của cảng phải ghi số lượng hàng giao vào Final Report. Phía tàu cũng có nhân viên kiểm đếm và ghi kết quả vào Tally Sheet. Khi giao nhận một lô hoặc toàn tàu cảng phải lấy Biên lai thuyền phó Mate s Receipt để lập vận đơn. Sau khi xếp hàng lên tàu căn cứ vào số lượng hàng đã xếp ghi trong Tally Sheet cảng sẽ lập Bản tổng kết xếp hàng lên tàu General Loading Report và cùng ký xác nhận với tàu. Đây cũng là cơ sở để lập B L. - Lập bộ chứng từ thanh toán. Căn cứ vào hợp đồng mua bán và L C cán bộ giao nhận phải lập hoặc lấy các chứng từ cần thiết để tập hợp thành bộ chứng từ thanh toán xuất trình cho ngân hàng để thanh toán tiền hàng. Bộ chứng từ thanh toán theo