TAILIEUCHUNG - Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do nhà nước đầu tư vốn của các tổ chức

Tham khảo tài liệu 'phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do nhà nước đầu tư vốn của các tổ chức', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do nhà nước đầu tư vốn của các tổ chức Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan phối hợp nếu có Chi cục Kiểm lâm Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức nộp hồ sơ thiết kế khai thác tại Văn thư của Chi cục 1. Bước 1 Lâm nghiệp. Văn thư nhận hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra nếu đủ thủ tục nhận và viết 2 .X. . . giấy biên nhận hồ sơ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ 3 Bước 3 Tiến hành ngoại nghiệp kiểm tra số liệu mà tổ chức thu thập ngoài hiện trường nếu không đạt đề nghị bổ sung đạt tổ chức Tên bước Mô tả bước tiến hành làm hồ sơ nội nghiệp Kiểm tra hồ sơ nội nghiệp nếu không đạt đề nghị bổ sung đạt 4. Bước 4 trình Sở Nông nghiệp và PTNT ra Quyết định phê duyệt hồ sơ. Thông báo tổ chức đến nhận hồ sơ hoàn chỉnh tại Văn thư của 5. Bước 5 Chi cục Lâm nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Chủ trương chỉ tiêu kế hoạch giao khai thác rừng của cấp có thẩm quyền 2. - Tờ trình xin khai thác rừng 3. - Công văn đề nghị của UBND huyện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN