TAILIEUCHUNG - Huy động nguồn nhân lực

Khuyến khích niềm say mê của con người với cơng việc - tức là huy động con người, được xem là vấn đề đặc biệt quan trọng trong những năm gần đây và chắc chắn ngày càng trở nên quan trọng khi tiêu chuẩn giáo dục và mức sống tăng lên. | Huy động nguồn nhân lực Yếu tố then chốt trong phát triển doanh nghiệp Khuyến khích niềm say mê của con người với cơng việc - tức là huy động con người được xem là vấn đề đặc biệt quan trọng trong những năm gần đây và chắc chắn ngày càng trở nên quan trọng khi tiêu chuẩn giáo dục và mức sống tăng lên. Bước sang thiên niên kỷ mới đây là thời điểm cĩ những thay đổi lớn như sự tồn cầu hố về kinh tế sự phát triển cơng nghệ thơng tin phát triển khoa học kỹ thuật tự do trao đổi thương mại và những thay đổi về văn hố chính trị xã hội. Tất cả đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và các lĩnh vực liên quan đến huy động con người. Giữa những thay đổi về cơ cấu trong các ngành các doanh nghiệp cũng thay đổi trong việc tìm ra hướng đi vì sự tồn tại của chính mình. Để thích ứng được với những thay đổi các cơng ty tập trung vào các hoạt động Nâng cao tinh thần quốc tế hĩa Phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới Tập trung vào nghiên cứu và phát triển Chú trọng tới các hoạt động tiếp thị và bán hàng Yêu cầu các nhân viên trong cơng ty phải cĩ khả năng thích ứng với sự thay đổi. Huy động con người là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đạt được mục tiêu cơng việc. Khi một người được gắn vào một nhiệm vụ nào đĩ và nếu được khuyến khích đầy đủ họ cĩ thể vượt qua bất cứ khĩ khăn nào. Về vấn đề này ơng Miyai chủ tịch Trung tâm Năng suất Nhật Bản vì Sự phát triển kinh tế xã hội đã phát biểu như sau Theo phân tích và kinh nghiệm của chúng tơi trong mọi nỗ lực nâng cao năng suất phát triển kinh tế - xã hội thì yếu tố con người là quan trọng nhất. Một số người cho rằng vốn là yếu tố quan trọng nhất trong phát triển cơng nghiệp một số người khác lại cho rằng cơng nghệ là yếu tố chủ đạo đối với năng suất. Đúng yếu tố này rất quan trọng nhưng vốn cĩ thể bị sử dụng sai nếu con người lạm dụng nĩ và tiêu chuẩn cơng nghệ cao khĩ cĩ thể duy trì nếu khơng phát triển nguồn nhân lực và nâng cấp thường xuyên nhờ nỗ lực của con người. Điểm này đặc biệt quan trọng trong thời kỳ phát triển .