TAILIEUCHUNG - Cấp phát khung trang

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để cấp phát một vùng nhớ tự do có kích thước cố định cho các tiến trình khác nhau? Trong trường hợp đơn giản nhất của bộ nhớ ảo là hệ đơn nhiệm, có thể cấp phát cho tiến trình duy nhất của người dùng tất cả các khung trang trống | III. Câp phát khung trang Nguồn Vấn đề đặt ra là làm thế nào để cấp phát một vùng nhớ tự do có kích thước cố định cho các tiến trình khác nhau Trong trường hợp đơn giản nhất của bộ nhớ ảo là hệ đơn nhiệm có thể cấp phát cho tiến trình duy nhất của người dùng tất cả các khung trang trống. Vấn đề nảy sinh khi kết hợp kỹ thuật phân trang theo yêu cầu với sự đa chương cần phải duy trì nhiều tiến trình trong bộ nhớ cùng lúc vậy mỗi tiến trình sẽ được cấp bao nhiêu khung trang. Số khung trang tối thiểu Với mỗi tiến trình cần phải cấp phát một số khung trang tối thiểu nào đó để tiến trình có thể hoạt động. Số khung trang tối thiểu này được quy định bởi kiến trúc của của một chỉ một lỗi trang xảy ra trước khi chỉ thị hiện hành hoàn tất chỉ thị đó cần được tái khởi động lúc đó cần có đủ các khung trang để nạp tất cả các trang mà một chỉ thị duy nhất có thể truy xuất. Số khung trang tối thiểu được qui định bởi kiến trúc máy tính trong khi số khung trang tối đa được xác định bởi dung lượng bộ nhớ vật lý có thể sử dụng. Các thuật toán cấp phát khung trang Có hai hướng tiếp cận Cấp phát cố định Cấp phát công bằng nếu có m khung trang và n tiến trình mỗi tiến trình được cấp m n khung trang. Cấp phát theo tỷ lệ tùy vào kích thước của tiến trình để cấp phát số khung trang si kích thước của bộ nhớ ảo cho tiến trình pi S E si m số lượng tổng cộng khung trang có thể sử dụng Cấp phát ai khung trang cho tiến trình pi ai si S m Cấp phát theo độ ưu tiên sử dụng ý tưởng cấp phát theo tỷ lệ nhưng nhưng số lượng khung trang cấp cho tiến trình phụ thuộc vào độ ưu tiên của tiến trình hon là phụ thuộc kích thước tiến trình Nếu tiến trình pi phát sinh một lỗi trang chọn một trong các khung trang của nó để thay thế hoặc chọn một khung trang của tiến trình khác với độ ưu tiên thấp hon để thay thế. Thay thế trang toàn cục hay cục bộ Có thể phân các thuật toán thay thế trang thành hai lớp chính Thay thế toàn cục khi lỗi trang xảy ra với một tiến trình chọn trang nạn nhân từ tập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN