TAILIEUCHUNG - tThủ tục hải quan

Các nội dung khai báo hải quan, thủ tục hải quan | Customs Procedure Page 1 of 14 CUSTOMS PROCEDURE Khai báo hải quan đối với hàng mậu dịch 1. Khai báo Trách nhiệm của người khai báo hải quan - Chuẩn bị các loại chứng từ hợp lệ hợp pháp của lô hàng - Tự khai báo đầy đủ và chính xác hàng hoá - Tự xác định mã số hàng hoá thuế suất giá tính thuế của từng mặthàng tự tính số thuế phải nộp của từng loại thuế trên tờ khai hải quan Việc khai báo trên tờ khai hải quan có thể thực hiện bằng đánh máy chữ máy vi tính hoặc viết tay nhưng phải đảm bảo cùng một loại mực không dùng mực đỏ cùng một kiểu chữ. Chứng từ nếu là bản sao thì người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp phải ký và đóng dấu xác nhận lên chứng từ đó - Sau khi khai báo tờ khai người kai báo ký tên và đóng dấu vào tờ khai. 2. Nộp bộ hồ sơ khai báo hải quan Đối với hàng xuất khẩu - Giấy tờ phải xuất trình chỉ đối với hàng xuất khẩu có điều kiện Văn bản cho phép xuất khẩu của Bộ Thương mại hặoc Bộ quản lý chuyên ngành 01 bản chính để đối chiếu với bản sao phải nộp - Giấy tờ phải nộp Tờ khai hàng hoá xuất khẩu 03 bản chính theo mẫu của Hải quan Hợp đồng mua bán ngoại thương 1 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng lý mã số doanh nghiệp chỉ nộp một lần khi đăng ký làm thủ tục hải quan cho lô hàng đầu tiên tại mỗi điểm làm thủ tục hải quan 01 bản sao - Đối với các trường hợp sau đây thì phải nộp thêm Hàng không đồng nhất 03 bản chính Bản kê chi tiết hàng hoá Hàng xuất khẩu uỷ thác 01 bản sao hợp đồng uỷ thác xuất khẩu Hàng xuất khẩu có điều kiện 01 bản sao văn bản cho phép Bộ Thương mại hoặc Bộ quản lý chuyên ngành Đối với hàng nhập khẩu - Giấy tờ phải xuất trình Văn bản cho phép nhập khẩu của Bộ Thương mại hoặc Bộ quản lý chuyên ngành 02 bản chính để đối chiếu với bản sao phải nộp - Giấy tờ phải nộp Tờ khai hàng hóa nhập khẩu 3 bản chính theo mẫu của Hải quan Hợp đồng mua bán ngoại thương 1bản sao Vận tải đơn 01 bản sao Hoá đơn thương mại 01 bản chính và 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng đăng ký mã số doanh nghiệp