TAILIEUCHUNG - Phê duyệt hồ sơ giao khoán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 661

Tham khảo tài liệu 'phê duyệt hồ sơ giao khoán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng theo quyết định 661', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phê duyệt hồ sơ giao khoán cho tổ chức hộ gia đình cá nhân trồng bảo vệ khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 661 Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ giao khoán cho tổ chức hộ gia đình 1. Bước 1 cá nhân trồng bảo vệ khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 661 tại Văn thư của Chi cục Phát triển lâm nghiệp. Văn thư nhận hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra nếu đủ thủ tục nhận không 2. Bước 2 y .Ẳ đủ thủ tục đề nghị tổ chức cá nhân bổ sung hồ sơ và viết giấy biên nhận hồ sơ. Tên bước Mô tả bước Kiểm tra hồ sơ nếu không đạt đề nghị bổ sung nếu đạt thì lập 3. Bước 3 biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Chi cục Phát triển lâm nghiệp. 4. Bước 4 Chi cục trình hồ sơ lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký quyết định phê duyệt hồ sơ. 5. Bước 5 Thông báo Tổ chức cá nhân đến nhận hồ sơ hoàn chỉnh tại Văn thư của Chi cục Phát triển lâm nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Tờ trình xin phê duyệt 2. - Văn bản thống nhất đề nghị của UBND cấp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN