TAILIEUCHUNG - Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật về lao động

"Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật về lao động" trình bày về khái niệm hợp đồng lao động; thoả ước lao động tập thể; nội quy lao động. tài liệu để biết cách soạn thảo hợp đồng đúng chuẩn. | Hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp Page 1 of 9 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG I - Hợp đồng lao động 1 - Khái niệm hợp đồng lao động - Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động thuê mướn lao động gọi chung là người sử dụng lao động về việc làm cĩ trả cơng mà hai bên cam kết với nhau về điều kiện sử dụng lao động và điều kiện lao động về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. - Hợp đồng lao động do hai bên thoả thuận nhất thiết phải cĩ các nội dung chủ yếu sau đây cơng việc phải làm tiền cơng tiền lương nơi làm việc thời hạn hợp đồng những điều kiện theo quy định của pháp luật về an tồn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội đối với người lao động. - Tiền cơng tiền lương trả cho người lao động khơng được thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định. - Hợp đồng lao động được giao kết theo nguyên tắc tự do tự nguyện bình đẳng khơng trái với pháp luật và thoả ước lao động tập thể ở những nơi cĩ ký kết thoả ước lao động tập thể. - Hợp đồng lao động được giao kết bằng văn bản hoặc bằng miệng o Hợp đồng lao động được ký kết bằng văn bản phải được làm thành 2 bản mỗi bên giữ một bản o Hợp đồng lao động được giao kết bằng miệng thì các bên đương nhiên phải tuân theo các quy định của pháp luật lao động và chỉ áp dụng đối với một số cơng việc cĩ tính chất tạm thời mà thời hạn dưới 3 tháng. 2 - Giao kết Hợp đồng lao động - Hợp đồng lao động được giao kết trực tiếp giữa người lao động với sử dụng lao động hoặc với người đại diện hợp pháp của sử dụng lao động. - Hợp đồng lao động được giao kết trực tiếp giữa sử dụng lao động với từng người lao động. Hợp đồng lao động cũng cĩ thể được ký kết giữa sử dụng lao động với một người lao động được uỷ quyền đại Hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp Page 2 of 9 diện cho một nhĩm người lao động. Trong trường hợp này Hợp đồng lao động cĩ hiệu lực như giao kết với từng người lao động. - Người lao động cĩ thể giao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN