TAILIEUCHUNG - Thanh toán quốc tế

Nội dung của thanh toán quốc tế | International Payment Page 1 of 16 THANH TOÁN QUỐC TẾ Điều kiện đảm bảo bằng rổ tiền tệ Trong điều kiện hiện nay khi hàm lượng vàng của tiền tệ không còn có ý nghĩ thiết thực đối với việc xác định tỷ giá hối đoái hệ thống tỷ giá cố định dưới mọi hình thức đã bị tan vỡ tỷ giá trên thị trường thế giới biến đổi mạnh mẽ sức mua của tiền tệ của nhiều nước giảm sút nghiêm trọng người ta phải dựa vào nhiều ngoại tệ của nhiều nước để đảm bảo giá trị thực tế của các khoản thu nhập bằng ngoại tệ trên hợp đồng gọi là đảm bảo theo rổ ngoại tệ được chọn. Khi áp dụng đảm bảo hối đoái theo rổ tiền tệ này các bên phải thống nhất lựa chọn số lượng ngoại tệ đưa vào rổ tiền tệ và cách lấy tỷ giá hối đoái của các ngoại tệ đó so với đồng tiền được đảm bảo vào lúc ký kết hợp đồng và lúc thanh toán để điều chỉnh tổng trị gjá hợp đồng đó. Có hai cách để đảm bảo hối đoái theo rổ tiền tệ Cách 1 Tổng trị giá hợp đồng được điều chỉnh căn cứ vào mức bình quân tỷ lệ của tỷ giá hối đoái của cả rổ tiền tệ Tên ngoại tệ Tỷ giá hối đoái ngày ký hợp đồng Tỷ giá hối đoái ngày thanh toán Tỷ lệ biến động USD FRF 4 2700 3 9975 - 6 4 DEM 2 7540 2 4570 - 10 8 BEC 39 2150 34 7858 -11 3 CAD 1 0238 1 0117 -1 2 Cả rổ 47 2628 42 2520 - 29 7 Mức bình quân tỷ lệ biến động của tỷ giá hối đoái cả rổ tiền tệ là -29 7 4 - 7 43 . Như vậy tổng trị giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh lên 107 43 Cách 2 Tổng trị giá hợp đồng được điều chỉnh căn cứ vào tỷ lệ biến động của bình International Payment Page 2 of 16 quan ty gia höi doai cua ca rö tiän te vao luc thanh toan so voi luc ky köt hop döng 47 2628 4 11 8157 Sau do tinh binh quan ty gia höi doai cua ca rö tiän te vao luc thanh toan so voi luc ky köt hop döng la 100 - 10 5630 11 8157 x 100 10 60 Nho vay töng tri gia hop döng dooc diäu chinh len 110 60 . Diöu kien däm bäo ngoai höi Diäu kien däm bao ngoai höi la lua chon mot döng tiän tuong döi ön dinh xac dinh möi quan he ty gia voi döng tiän thanh toan dä däm bäo gia tri cua tiän te thanh toan. Co hai cach quy dinh nho sau