TAILIEUCHUNG - Các phương pháp cài đặt hệ thống tập tin

Người sử dụng thì quan tâm đến cách đặt tên tập tin, các thao tác trên tập tin, cây thư đối người cài đặt thì quan tâm đến tập tin và thư mục được lưu trữ như thế nào, vùng nhớ trên đĩa được quản lý như thế nào và làm sao cho toàn bộ hệ thống làm việc hữu hiệu và tin cậy. | BÀI 9 CÁC PHƯƠNG PHÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TIN Nguồn Người sử dụng thì quan tâm đến cách đặt tên tập tin các thao tác trên tập tin cây thư đối người cài đặt thì quan tâm đến tập tin và thư mục được lưu trữ như thế nào vùng nhớ trên đĩa được quản lý như thế nào và làm sao cho toàn bộ hệ thống làm việc hữu hiệu và tin cậy. Hệ thống tập tin được cài đặt trên đĩa. Để gia tăng hiệu quả trong việc truy xuất mỗi đơn vị dữ liệu được truy xuất gọi là một khối. Một khối dữ liệu bao gồm một hoặc nhiều sector. Bộ phận tổ chức tập tin quản lý việc lưu trữ tập tin trên những khối vật lý bằng cách sử dụng các bảng có cấu trúc. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp tổ chức quản lý tập tin trên bộ nhớ phụ thông qua các nội dung như sau Bảng quản lý thư mục tập tin Bảng phân phối vùng nhớ Tập tin chia sẻ Quản lý đĩa Độ an toàn của hệ thống tập tin Bài học này giúp chúng ta nắm đặc điểm cũng như ưu và khuyết điểm của các phương pháp tổ chức quản lý tập tin trên đĩa và một số vấn đề liên quan khác nhờ đó có thể hiểu được cách các hệ điều hành cụ thể quản lý tập tin như thế nào. Bài học này đòi hỏi những kiến thức về mô hình tổ chức các tập tin và thư mục cũng và một số cấu trúc dữ liệu. QUẢN LÝ THƯ MỤC TẬP TIN Khái niệm Trước khi tập tin được đọc tập tin phải được mở để mở tập tin hệ thống phải biết đường dẫn do người sử dụng cung cấp và được định vị trong cấu trúc đầu vào thư mục directory entry . Directory entry cung cấp các thông tin cần thiết để tìm kiếm các khối. Tuỳ thuộc vào mỗi hệ thống thông tin là địa chỉ trên đĩa của toàn bộ tập tin số hiệu của khối đầu tiên hoặc là số I-node. Cài đặt Bảng này thường được cài đặt ở phần đầu của đĩa. Bảng là dãy các phần tử có kích thước xác định mỗi phần tử được gọi là một entry. Mỗi entry sẽ lưu thông tin về tên thuộc tính vị trí lưu trữ . của một tập tin hay thư mục. Ví dụ quản lý thư mục trong CP M SỐ hô-iậụ khca tri j ifta Hìah9 J II. BẢNG PHÂN PHỐI VÙNG NHỚ Khái

TỪ KHÓA LIÊN QUAN