TAILIEUCHUNG - Luận văn “Nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex”

Sau khi chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng nhanh hoà nhập với nền kinh tế toàn cầu đang tiến theo hướng hội nhập ở mức độ cao. Đến hết tháng 3 năm 2000 trên cả nước có dự án còn hiệu lực, vốn. | B I học KTRh TỂ quốc B R uẬnựĂnrỗT nợhỉỄp LỜI MỞ ĐẦU Sau khi chuyển đoi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng nhanh hoà nhập với nền kinh tế toàn cầu đang tiến theo hướng hội nhập ở mức độ cao. Đến hết tháng 3 năm 2000 trên cả nước có dự án còn hiệu lực vốn đăng ký trên 35 959 tỉ USD và vốn thực hiện đạt trên 16 tỉ USD. Vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh qua các năm Nếu như thời kỳ 1991 - 1995 chiếm 24 44 từ 1996 đến nay chiếm khoảng 23 92 tổng vốn đầu tư xã hội đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và là nguồn bù đắp quan trọng cho thâm hụt cán cân vãng lai góp phần cải thiện cán cân thanh toán quốc tế. Nhịp độ tăng trưởng tổng sản phàm quốc nội GDP đạt ở mức tương đối cao Từ năm 1992-1997 tốc độ tăng trưởng bình quân là 8 5 năm 1997 là 8 2 năm 1998 giảm đột ngột xuống còn 5 8 năm 1999 giảm chỉ còn 4 8 mục tiêu năm 2000 là 5 5 -6 nhưng qua từng quý đã vượt chỉ tiêu và cả năm đạt sấp xỉ 6 7 . Lạm phát giảm liên tục từ ba con số xuống còn một con số hiện nay. Cùng với sự mở cửa của nền kinh tế các quan hệ thương mại quốc tế cũng ngày càng được mở rộng hoạt động xuất nhập khấu hàng hoá cũng ngày một gia tăng. Nếu như kim ngạch xuất khấu năm 1999 đạt 11 523 tỷ USD và kim ngạch nhập khấu đạt 11 636 tỷ USD thì sang năm 2000 kim ngạch xuất khấu đã đạt 14 3 tỷ USD tăng 24 1 và kim ngạch nhập khấu đạt 15 2 tỷ USD tăng 30 63 so với năm 1999. Do hoạt động xuất nhập khấu tăng nhanh nên nhu cầu bảo hiểm đối với hàng hoá xuất nhập khấu ngày càng lớn và do hoạt động bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khấu đã trở thành tập quán trong hoạt động ngoại thương nên nghiệp vụ này vẫn là nghiệp vụ quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp bảo hiểm. Mặt khác trao đổi buôn bán hàng hoá xuất nhập khấu hiện nay vẫn được vận chuyển chủ yếu bằng đường .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN