TAILIEUCHUNG - QUY TRÌNH LẬP ĐỀ ÁN

2. Xác định các yêu cầu của dự án Với nhiệm vụ kinh tế chính trị xã hội. Với chiến lược của DN. Với con người. Với cộng đồng Với môi trường | QUY TRÌNH LẬP ĐỀ ÁN 1. Xác định mục tiêu 2. Xác định các yêu cầu của dự án Với nhiệm vụ kinh tế chính trị xã hội. Với chiến lược của DN. Với con người. Với cộng đồng Với môi trường 3. Xác định nội dung cơ bản What cái gì nội dung của dự án làgì Để thực hiện cần theo những bước chính nào Trong đó xác định rõ đầu vào của dự án và đầu ra của nó là gi Who ai thực hiện dự án dự án thực hiện cho ai có ảnh hưởng đến ai. Ai bao gồm cả cá nhân và tổ chức. When Khi nào dự án tổ chức thực hiện xong. When dự án thực hiện tại những điểm nào 4. Xác định nguồn lực thực hiện. Tài chính Nhân sự Máy móc Hỗ trợ từ các bộ phận cơ quan khác Công nghệ Thông tin 5. Xác định cơ cấ tổ chức tiến độ và phân công thực hiện. Xác định cơ câu tổ chức của dự án. Cơ chế quản lý dự án Cơ cấu lương thưởng và các bịên pháp kỹ luật Tiến độ thực hiện theo mẫu kế hoạch 6. Xác định chi phí thực hiện. Lập bảng chi phí thực hiện bao gồm loại chi phí thời gian cần giá trị ghi chú. Thuyết minh các phương án chi phí số vốn lưu động và thời gian chi trả. 7. Xác định tính hiệu quả của dự án. Xác định tính hiệu quả theo mục tiêu Theo định lượng Theo mục tiêu kinh tế chính trị xã h .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    40    0    25-07-2021
22    4    1    25-07-2021