TAILIEUCHUNG - Giáo trình kỹ thuật điện - Đặng Văn Đào (Chủ Biên)

Tài liệu tham khảo Giáo trình kỹ thuật điện rất hay, danh cho các bạn học các chuyên ngành kĩ thuật. Giáo trình kỹ thuật điện nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ứng dụng năng lượng trong sản xuất và đời sống. | vụ TRUNO HỌC CHUYÊN NGHIỆP - DẠY NGHÊ SÁCH DÙNG CHO CÁC TRUÔNG ĐAO TẠO HỆ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP PGS. TS. ĐẶNG VĂN ĐÀO chủ biên - PGS. TS. LÊ VĂN DOANH GIÁO TRÌNH KỸ THUÂT ĐIÊN Sách đừng chữ các trường đào tạo hệ THCN Tái bẩn lần thứ hai NHÀ XUẤT BẨN GIÁO DỤC Lời giới thiệu Việc tổ chức biên soạn và xuất bản một sô giáo trình phục vụ cho đảo tạo các chuyên ngành Điện - Điện tử Cơ khí Động lực ả các trường THCN DN là một sự cố gắng lởn cùa Vụ Trung học chuyên nghiệp -Dạy nghề và Nhà xuất bản Giáo dục nhằm từng bước thống nhất nội dung dạy và học ở các trường THCN trên toàn quô c. Nội dung của giáo trình đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu năng cao chất lượng đao tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa. Đề cương của giáo trình đã được Vụ Trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề tham khảo ý kiến của một sô trường như Trường Cao đang Củng nghiệp Hà Nội Trường TH Việt - Hung Trường TH Công nghiệp II Trường TH Công nghiệp III . và đã nhận được nhiều ý kiến thiết thực giúp cho tác giả biên soạn phù hợp hơn. Giáo trình do các nhà giáo có-nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các trường Đại học Cao đẳng THCN biên soạn. Giáo trình được biên soạn ngắn gọn dễ hiểu bổ sung nhiều kiến thức mới và biên soạn theo quan điềm mở nghĩa là đề cập những nội dung cơ bản cốt yếu để tùy theo tính chất của các ngành nghề đào tạo mà nhà trường tự điểu chỉnh cho thích hợp và không trái với quy định của chương trình khung đào tạo THCN. Tuy các tác giả đã có nhiều cố gắng khi biên soạn nhưng giáo trinh chắc không tránh khỏi những khiếm khuyết. Vụ Trung học chuyên nghiệp -Dạy nghề đề nghị các trường sử dụng những giáo trình xuất bản lần này để bổ sung cho nguồn giáo trình đang rất thiếu hiện nay nhằm phục vụ cho việc dạy. và học cua các trường đạt chất lượng cao hơn. Giáo trình này cũng rất bổ ích đôĩ với đội ngũ kỹ thuật viên công nhân kỹ thúật để nâng cao kiến thức và tay nghề cho mình. Hy vọng nhận

TỪ KHÓA LIÊN QUAN