TAILIEUCHUNG - Văn hố doanh nghiệp với chiến lược xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam

Chưa bao giờ khái niệm văn hố được đề cập nhiều trong học thuật cũng như trong thực tế đời sống như hiện nay. Bởi vì nĩi tới văn hố là nĩi tới ý thức, cái gốc tạo nên 'tính người' cùmg những gì thuộc về bản chất nhất làm cho con người trở thành chủ thể năng động, sáng tạo trong cuộc sống, trong lao động sản xuất. Nĩi tới văn hố cịn là nĩi tới những nguồn nội lực để con người cĩ thể "gieo trồng" (sáng tạo, xây dựng) và "điều chỉnh" (cải tạo) cuộc sống của. | Văn hố doanh nghiệp với chiến lược xây dựng văn hố kinh doanh Việt Nam Chưa bao giờ khái niệm văn hố được đề cập nhiều trong học thuật cũng như trong thực tế đời sống như hiện nay. Bởi vì nĩi tới văn hố là nĩi tới ý thức cái gốc tạo nên tính người cùmg những gì thuộc về bản chất nhất làm cho con người trở thành chủ thể năng động sáng tạo trong cuộc sống trong lao động sản xuất. Nĩi tới văn hố cịn là nĩi tới những nguồn nội lực để con người cĩ thể gieo trồng sáng tạo xây dựng và điều chỉnh cải tạo cuộc sống của mình theo định hướng vươn tới những giá trị chân thiện mỹ. Được xem là cái nền tảng vừa là mục tiêu vừa là động lực làm cho sự phát triển của con người và xã hội ngày càng thăng bằng và bền vững hơn văn hố cĩ tác dụng tích cực đối với sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như tồn bộ cộng đồng. Nội lực của một dân tộc trước hết là mọi nguồn lực tập hợp từ vốn văn hố truyền thống đã tích luỹ trong lịch sử của chính dân tộc đĩ. Ví dụ qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước gần nhất là qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc trong thế kỷ vừa rồi ai cũng thấy rõ về vai trị vị trí của những nguồn lực vĩ đại như vậy của văn hố Việt Nam. Tuy nhiên trong bối cảnh thực tế như hiện nay khi nhìn kỹ lại nền văn hố truyền thống của dân tộc bên cạnh mọi thế mạnh vốn cĩ của nĩ chúng ta vẫn thấy cịn những chỗ khiếm khuyết rất đáng lưu ý. Do hàng ngàn năm sống tự cấp tự túc bằng một nền kinh tế tiểu nơng sản xuất nhỏ là phổ biến với chế độ phong kiến nơng nghiệp cổ truyền thường xuyên theo chính sách trọng thương ức thương là chủ yếu hơn nữa lại mới vừa phải trải qua một cuộc chiến tranh dai dẳng với cơ chế quan liêu bao cấp đã hằn sâu trong nếp nghĩ nếp làm mọi người thậm chí đã trở thành nếp vận hành của tồn bộ đời sống xã hội kéo dài tận sau ngày giải phĩng thống nhất đất nước đến hiện thời chúng ta vẫn chưa cĩ được một nền văn hố kinh doanh đúng nghĩa. Đi vào thời đại cơng nghiệp hố - hiện đại hố đi vào xã hội phát triển theo cơ chế thị trường hinh như đây là chỗ hạn