TAILIEUCHUNG - Cấp giấy phép vận chuyển đặt biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ) động vật rừng đã tịch thu sung quỹ nhà nước

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả. | Cấp giấy phép vận chuyển đặt biệt đối với thực vật rừng trừ gỗ động vật rừng đã tịch thu sung quỹ nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Kiểm lâm Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Kiểm lâm Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 01- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư tiếp 1. Bước 1 nhận và trả kết quả Chi cục kiếm lâm Bình Định Bộ phận văn thư Chi cục kiếm tra hồ sơ nếu đủ tiếp nhận nếu 2. Bước 2 chưa đủ đề nghị bổ sung . Bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trình 3. Bước 3 ký giấy phép Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân đến tại bộ phận văn thư của Chi cục Kiểm lâm 4. Bước 4 nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng trừ gỗ động vật rừng đã tịch thu sung quỹ nhà nước Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt gửi Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nơi có lâm sản trong đó ghi rõ họ tên địa chỉ của chủ lâm sản nơi đi và nơi đến mục đích vận chuyển chủng loại nguồn gốc khối lượng số lượng lâm sản. Đối với động vật rừng - Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính bản chính 2. - Bảng kê động vật rừng hoặc bảng kê sản phẩm của chúng do cơ quan bán lập bản chính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN