TAILIEUCHUNG - Cấp giấy phép mở cửa rừng khai thác gỗ rừng tự nhiên

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép mở cửa rừng khai thác gỗ rừng tự nhiên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp giấy phép mở cửa rừng khai thác gỗ rừng tự nhiên Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan phối hợp nếu có Phòng Kế hoạch và đầu tư - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức nộp hồ sơ thiết kế khai thác gỗ rừng tự nhiên đã được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt 1 Cục Lâm nghiệp thống nhất tại Văn thư của Chi cục Phát triển lâm nghiệp. Văn thư nhận hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra nếu đủ thủ tục nhận và viết 2. Bước 2 . . . . . giấy biên nhận hồ sơ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ . 3 Bước 3 Kiểm tra hồ sơ nếu không đạt đề nghị bổ sung nếu đạt thì lập biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Chi cục Phát triển lâm Tên bước Mô tả bước nghiệp Trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình UBND 4. Bước 4 tỉnh quyết định cấp phép khai thác Thông báo Tổ chức đến nhận giấy phép tại Văn thư của Chi cục 5. Bước 5 Phát triển lâm nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Tờ trình xin phê duyệt thiết kế khai thác gỗ rừng tự nhiên - Thuyết minh thiết kế kỹ thuật các biểu tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khai thác gỗ rừng tự nhiên- Bản đồ thiết kế khai thác - Quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế khai thác gỗ rừng tự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN