TAILIEUCHUNG - Cấp Giấy phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Kiểm lâm. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ. | Cấp Giấy phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan phối hợp nếu có Chi cục Kiểm lâm. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức nộp hồ sơ thiết kế ngoại nghiệp khai thác tại Văn thư 1. Bước 1 của Chi cục Phát triển lâm nghiệp. Văn thư nhận hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra nếu đủ thủ tục nhận và viết 2. Bước 2 . . . . . giấy biên nhận hồ sơ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ 3. Bước 3 Kiểm tra thực tế đối chiếu với hồ sơ nếu không đạt đề nghị bổ sung cho đúng với thực tế nếu phù hợp thì lập biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Chi cục Phát triển lâm nghiệp Tổ chức Tên bước Mô tả bước làm hồ sơ nội nghiệp Kiểm tra hồ sơ nội nghiệp nếu không đạt đề nghị bổ sung đạt 4. Bước 4 trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác và cấp giấy phép khai thác. Thông báo Tổ chức đến nhận hồ sơ hoàn chỉnh tại Văn thư của 5. Bước 5 Chi cục Phát triển lâm nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Tờ trình xin khai thác 2. - Văn bản thống nhất đề nghị của UBND cấp huyện - Thuyết minh thiết kế kỹ thuật các biểu tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ 3. thuật khai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN