TAILIEUCHUNG - Về văn hóa doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

Xây dựng và phát triển văn hố doanh nghiệp của nước ta hiện nay cĩ tác dụng rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp theo yêu cầu phát triển kinh tế đất nước và hội nhập kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Từ thực tiễn, xin thử gợi ra một số suy nghĩ để cùng trao đổi về vấn đề văn hố doanh nghiệp trong thể chế kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay | về văn hố doanh nghiệp ở nước ta hiện nay Xây dựng và phát triển văn hố doanh nghiệp của nước ta hiện nay cĩ tác dụng rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp theo yêu cầu phát triển kinh tế đất nước và hội nhập kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Từ thực tiễn xin thử gợi ra một số suy nghĩ để cùng trao đổi về vấn đề văn hố doanh nghiệp trong thể chế kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Văn hố doanh nghiệp nền tảng của sự phát triển Văn hố doanh nghiệp là tồn bộ những giá trị tinh thần mà doanh nghiệp tạo ra trong quá trình sản xuất kinh doanh tác động tới tình cảm lý trí và hành vi của các thành viên cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Văn hố doanh nghiệp gắn với đặc điểm từng dân tộc trong từng giai đoạn phát triển cho đến từng doanh nhân từng người lao động do đĩ rất phong phú đa dạng. Song Văn hố doanh nghiệp cũng khơng phải là vơ hình khĩ nhận biết mà rất hữu hình thể hiện rõ một cách vật chất chẳng những trong hành vi kinh doanh giao tiếp của cơng nhân cán bộ trong doanh nghiệp mà cả trong hàng hố và dịch vụ của doanh nghiệp từ mẫu mà kiểu dáng đến nội dung và chất lượng. Văn hố doanh nghiệp là cơ sở của tồn bộ các chủ trương biện pháp cụ thể trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chi phối kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy cĩ thể nĩi thành cơng hoặc thất bại của các doanh nghiệp đều gắn với việc cĩ hay khơng cĩ văn hố doanh nghiệp theo đúng nghĩa của khái niệm này. Ở nước ta nếu chỉ tính trong 100 năm qua thì trong những năm đất nước bị đơ hộ nhiều doanh nhân đã khởi xướng những ý tưởng rất mới trong việc phát triển cơng thương nghiệp hình thành những nền mĩng đầu tiên của văn hố doanh nghiệp nước ta đĩ là tinh thần dân tộc trong kinh doanh dũng cảm cạnh tranh với tư bản Pháp Hoa lúc đĩ đang làm chủ trên thị trường. Lịch sử đã ghi lại tên tuổi của những doanh nhân thời đĩ là tư sản dân tộc như Bạch Thái Bưởi được coi là vua vận tải Bắc Việt đầu thế kỷ bậc anh hùng trong kinh tế giới .