TAILIEUCHUNG - LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 7

Trong phần này chúng ta sẽ nghiên cứu điều khiển vị trí tối ưu theo thời gian với thiết bị tương tự (analog). Nhiệm vụ của hệ là phải đảm bảo thời gian ngắn nhất khi chuyển trạng thái đầu sang trạng thái ổn định khác. Hệ thống điều chỉnh thực tế được mô tả bởi hệ phương trình vi phân cấp cao. Nhưng khi ta lập cấu trúc nhiều mạch vòng và tổng hợp theo phương pháp module tối ưu hoặc module đối xứng sao cho hàm truyền của đối tượng điều chỉnh là hai khâu tích phân. . | Chương 7 Điều chỉnh vị trí tối ưu theo thôi gian Trong phan này chúng ta sẽ nghiên cứu điều khiển vị trí tôi ứú theo thời gian với thiết bị tứơng tự analog . Nhiêm vu cúa hê la phai đam bao thơi gian ngan nhất khi chuyên trang thai đau sang trang thai on định khac. Hê thong điêu chỉnh thực tế đứơc mo ta bơi hê phứơng trình vi phan cấp cao. Nhứng khi ta lạp cấu truc nhiêu mạch vong va tong hớp thêo phứơng phap modulê toi ứu hoặc modulê đoi xứng sao cho ham truyên cua đoi tứơng điêu chỉnh la hai khau tích phan. Nhứ vay quy đao pha cua no la parapol va cấu truc cua hê đứơc trình bay trên hình . Phứơng trình đoi vơi toe đo va vị trí la o Csmaxt ọ 1 CSmaxt2 Ọo Ọo la vị trí ban đau. Phứơng trình đoi vơi lứơng đat toi đo đứơc giải từ 2-9 ow 9 SignAọ ở đay Md tư la momen ham. Ham truyền của bộ điều chỉnh vị trí ở đay la phi tuyến thực hiện bang phan tử can bạc hai của sai lệch vởi han chế lưởng đạt toe độ va ham dấu created with download the free trial online at professional cua sai lech. Tuy theo sai lech vi tri ma bo dieu chinh se du a lenh ham. Momen dien th cua dong cd dhdc tinh bang Mdt MmaxSign ow-o Nhh vay bo dieu chinh toe do la bo dieu chinh 2 vi tri. Neu nhh khong co tac dong nhieu loan va C 1 thi Md Mdt Mmax J d dt Luc do On n Qua trinh ham xay ra trong thdi gian ngan nhat vdi dieu kien w0 0 va A 0 0. Khi dat mot lu dng w he se gia toe vdi smax toe do tang tuyen tinh theo thdi gian va theo bac hai cua sai lech vi tri Atp cho den khi sai lech toe do ve khong Aw 0. Neu nhh luc do w wmax he bat dau ham tai diem A. Neu han ehe sai lech vi tri thi sai lech toe do van gift bang khong Aw 0 doan BC cho den khi dat dhdc tdi toe do han ehe he chuyen sang quy dao pha ham tai diem C. i pj Hinh Sa do dieu chinh vi tri toi öu theo then gian Cac tinh chat cua he dieu chinh vi tri n nitroPDF professional created with download the free trial online at professional ở các phần khi nghiên cứu hệ điều chỉnh vị trí chúng ta đều dung giá