TAILIEUCHUNG - LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 6

Hệ thống truyền động điện điều khiển vị trí thuộc loại hệ thống được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp như trong cơ cấu truyền động cho tay máy, người máy, cơ cấu ăn dao, máy gọt kim loại, quay anten, kính viễn vọng thuộc vào cơ cấu mà công suất truyền động nằm trong dài rộng từ vài chục W đến vài trăm kW. Trong hệ điều khiển vị trí đại lượng điều khiển (lượng đặt) có ý nghĩa quan trọng quan trọng quyết định cấu trúc điều khiển hệ. . | Chương 6 Nguyên tắc xây dựng hệ điều chỉnh vị trí Hệ thông truyền động điện điều khiển vị trí thuộc loại hệ thong đươc sử dung rộng rấi trong công nghiệp như trong cơ cấu truyền động cho tạy mấy ngươi mấy cơ cấu ấn dạo mấy gột kim loại quạy ạntền kính viền vong thuộc vấo cơ cấu mạ cong suất truyền động nấm trong dấi rộng từ vại chục W đền vại trạm kW. Trong hề điều khiền vị trí đại lượng điều khiền lượng đạt pữ co y nghĩạ quạn trong quạn trong quyềt định cấu truc điều k ền hề. Thong thương lượng điều k ền pra lấ một hạm cuạ thơi giạn co thề lấ một hạm nhạy cấp hạm tuyền tính hoấc tuyền tính từng đoạn thềộ thơi giạn hạm pạrạpol vấ hạm điều hộạ. Tuy thuộc vấo lương điều k ền mạ tạ co hề truyền động điều k ền vị trí cho cơ cấu chuyền dịch vấ hề truyền động điều k ền vị trí thềộ chế độ bấm hề tuy động . Trong hề truyền động điều k ền vị trí chuyền dịch trong cấc chỉ tiều chất lương chung ngươi tạ quạn tấm đền độ tấc động created with download the free trial online at professional Hình Lượng điều khiển pw t à Hàm nhảy cấp b Hàm tuyền tính c Hàm parapol. quan về giản đồ tôi ưu về tốc độ í Xt gia tốc fi t và vị trí p t . Để xảy dựng hề điều khiền người tả dựa trền quy luảt tồi ưu tảc động nhảnh truyền động điền bảng viềc nghiền cứu quy đạô phả chuyền động. Hình à Lượng điều khiển pw t b ữ t C ỉ và p t c Quy đao pha chuyền đọng Nếu lường điều khiền lả hảm nhảy cấp tả cồ giản đồ í Xt fi t p t vả quy đảồ phả tồi ưu trền hình Đồi vời giản đồ í Xt fi t vả p t tả cồ 0 t T thì t Smảxt ọ t -2 Smảxt2 1 0 t T thì o Smảx T-t created with download the free trial online at professional 2 T2 __ ọ t Smaxffi-2 - ij- 2 Ta tính được Ok H max Dnax p T J max- 2 VPk -sm trong đo thôi điểm ham t T vỢi o rn Imax ọk la độ dai dịch x chuyển. P V Hình Giản đồ pw t M t ữ t Ap t và quy đạo pha chuyen động. DỐI vôi quy đao pha chuyển đọng đưông nểt đạm la quy đao chuyển đưông ham đưông 1 va 3 ứng vôi đọ dai dịch chuyển nho vôi sai lệch vị trí Aọ1