TAILIEUCHUNG - LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 5

Nghịch lưu độc lập (NLĐL) là thiết bị để biến dòng điện một chiều thành dòng xoay chiều có tần số cố định hoặc biến thiên. Biến tần (BT) là thiết bị để biến đổi năng lượng xoay chiều tử tần số này sang tần số khác. Các biến tần chia làm hai loại lớn: Biến tần trực tiếp: Điện áp xoay chiều u1 (tần số f1) chỉ cần qua một mạch van là chuyển ngay ra tải với tần số khác. Vì vậy biến tần này hiệu suất biến đổi năng lượng cao. Tuy nhiên thực tế sơ đồ. | Chương 5 Biến tan và nghịch lưu độc làp Nghịch lưu độc lập NLĐL là thiết bị để biến dong điện một chiểu thành dộng xộậy chiểu cộ tàn số cộ định hộậc biến thiển. Biến tàn BT là thiết bị để biến đổi nàng lượng xộậy chiểu tử tàn sộ này sàng tàn sộ khàc. Càc biển tàn chià làm hài lộài lôn - Biển tàn trực tiểp Điển àp xộày chiểu U1 tàn sếf1 chỉ càn quà một mạch vàn là chuyển ngày rà tài vôi tàn sế khàc. Vì vày biển tàn này hiểu suất biển đồi nàng lượng càộ. Tuy nhiển thực tể sô độ màch vàn khà phức tàp sộ lượng vàn lôn nhàt là vôi màch bà phà. Viểc thày đội tàn sộ rà f2 khộ khàn và phu thuộc vàộ tàn sộ f1. Vì vày hiển này chu yểu chỉ cộ BT lộài này vôi phàm vi điểu chỉnh tàn sộ f2 f1. Màc du vể nguyển tàc cộ thế làp BT vôi f2 f1 sộng mức độ phöc tàp sể tàng lển nhiểu. - Biển tàn giàn tiểp cộ khàu trung giàn một chiểu. Trộng biển tàn này điển àp xộày chiểu đàu tiển đưôc chuyến thành một chiểu nhô màch chỉnh lưu sàu độ quà một bộ lộc rội môi đưôc biển trô lài thành điển àp xộày chiểu vôi tàn sộ f2. Viểc phài biển đội nàng lưông hài làn làm giàm hiểu suất BT. Sộng bu lài lộài BT này chộ phểp thày đội dể dàng tàn sộ f2 khộng phu thuộc vàộ f1 trộng một dài rộng cà trển và dưôi f1 vì tàn sộ rà chỉ phu thuộc vàộ màch điểu khiến. Hôn nữà vôi sự ứng dung hể điểu khiến sộ nhô ky thuàt vi xử ly và dung vàn lực là càc lộài trànsitộr đà chộ phểp phàt huy tội đà càc ưu điếm cuà BT lộài này. Vì vày đài đà sộ càc BT hiển này là BT cộ khàu trung nitro professional download the free trial online at professional gian một chiều. Tuy nhiên nếu dùng van tiristo vẫn con co một so kho khan nhất định khi giẫi quyết vấn đề khoa van. a b Hình Cấu trúc biển tần và nghịch lưu độc lập a Biến tan trực tiếp Trong biến tan trực tiếp đường cong điền ấp đau ra la đường ghếp nôi cấc đoan hình sin cua điền ấp nguồn bang cấch noi tai vào cấc pha cua nguon mọt cấch luấn phiến nhờ cấc van dan. Cấc van dan trong biến tan trực tiếp đườc chuyến mạch tự nhiền. Biến tan trực tiếp co hiếu suất cao