TAILIEUCHUNG - Đề thi tuyển sinh Đại học , cao đẳng môn Anh Văn

Tài liệu tham khảo Đề thi tuyển sinh Đại học , cao đẳng năm 2002 môn Anh Văn | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐANG NẢM 2002 ĐỂ CHÍNH THỨC Bài thi môn TIÊNG ANH Thời gian làm bài 180 phút Họ và tên thí sinh . Nam Nữ . Ngày tháng năm sinh . . . Dân tộc . Nơi sinh . Hộ khẩu thường trú của thí sinh . Khu vực dự thi KV . Đối tượng dự thi . Phòng thi số . Số báo danh . Sô phách Chữ ký của cán bộ coi thi 1 Chữ ký của cán bộ coi thi 2 Bài thi gồm 02 trang - Thí sinh phải viết các câu trả lời vào đúng chỗ quy đinh theo hướng dẫn -THI SINH CHI THI CAO ĐĂNG không làm phần VII ĐIEM Bằng số Bằng chữ Số phách Cán bộ chấm thi 1 ký Cán bộ chấm thi 2 ký I. ĐH 10 điểm CĐ 15đ Chọn một từ nhóm từ thích hợp cho mỗi chỗ trống trong những câu sau. Viết chữ A B C hoặc D tương ứng với từ nhóm từ đã chọn vào các ô từ 1 đến 10 trong khung Answers Answers. 1. In recent years more and more people for things with credit cards. A. pay B. paid C. are paying D. have been paying 2. What people_Benetton stores is that the quality is always high. A. like B. like very much C. like about D. like a lot 3. Paolo would like to_by the time he is 40. A. travel B. be traveling C. be going to travel D. have traveled 4. Poverty is a problem in many cities whole families can only afford to live in one room. A. when B. where C. even D. if 5. The world would be a better place if everyone showed cooperation as John. A. as much B. so much C. too much D. much 6. 7. 8. 9. 10. He turned on the TV A. and B. so I thought was rather surprising. C. that D. which My car would not start Jenny s started immediately. A. whereas B. though C. however D. nevertheless They stayed for hours which I was very . A. annoyed B. annoyed about C. annoying D. annoying me That was a very strange question. A. you ask B. you are asking C. for asking D. to ask __a movie to be entertaining it has to have an interesting story. A. So that B. In order that C. In order for D. In order to 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . II. ĐH 5 điểm CĐ 5đ Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác các

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN