TAILIEUCHUNG - LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 4

Đo lường vị trí bằng đại lượng tương tự Mạch đo vị trí đơn giản nhất là dùng biến trở. Điện áp ra: U 0 = U n. Để đảm bảo độ chính xác thì biến trở phải cuốn đều sao cho quan hệ giữa vị trí và điện áp tỷ lệ tuyến tính. Tuy vậy mạch đo vị tr1i này ít được áp dụng trong công nghiệp vì độ tin cậy kém. Người ta thường dùng selsyn để đo góc quay có hai cặp selsyn, một thu và một phát. Điện áp ra của selsyn: Ur = . | Chương 4 Đo lường vị trí 1 Đo lường vị trí bằng đại lượng tương tự Mạch đo vị trí đơn giằn nhất lằ dùng biến trơ. Điện ằp rạ Uo Đế đằm bằo đo chính xấc thì biến trơ phằi cùốn đếù sạo cho quan hệ giữạ vị trí vằ điện ằp ty lệ tuyến tính. Tùy vạy mạch đo vị trli nạy ít được ạp dùng trong cong nghiệp vì đo tin cạy kệm. Ngươi tạ thương dùng sệlsyn đệ đo goc qùạy co hại cạp sệlsyn mọt thù vạ mọt phạt. Điện ạp rạ cùạ sệlsyn Ur a. sin O t Qùạ bo chỉnh lưù nhạy phạ tạ nhạn đươc Ua Umsina Mạch đo nạy co nhươc điểm vùng thạy đoi goc a vạ qùạn hệ Ua a khong tùyện tính. Ngạy nạy ngươi tạ dùng bo đo vị trí Rệsolvệr. Rệsolvệr co một roto một phạ vạ stạto co hại cùộn dạy đạt lệch nhạù mot goc 90o điện ạp cấp cho hại cùọn dạy stạto cùng lệch nhạù 90o điện. 2 Đo vị trí so created with download the free trial online at professional Hình Mạch đo vị trí dùng resover Cách đầu tiên người ta thường thực hiện là lấy tín hiệu từ Resolve roi biến đoi thánh soi Cách thực hiện tường tự như biến đoi xung thánh sô ờ bô đo tôc đô. Tín hiệu Ud cung vời xung nhịp fn qua mạch cong H roi đưa váo bo đếm Đ vá đườc lưu giữ ờ bo nhờ M. Điêu khiên bo đếm vá mạch nhờ từ mạch điêu khiên ĐK. Đo vị trí so co thê dung máy phát toe xung tức lá tính tong so xung trong mọt đờn vị thời gian. Nhườc điêm cua phường pháp náy lá khong tìm đườc điêm xuất phát khi đo. Một phường pháp đo vị trí hay dung cho ky thuát robot lá dung cờ cấu đo đườc má hoa dang đĩa hay thanh trên đo đá vạch sán má má ờ đáy co thê dung má nhị phán má so lường bit thêo yêu cáu. Thí du trên hình lá cờ cấu đo dung má nhị phán 4-bit tuy thuoc váo đo chính xác vá khoáng cách phái đo cu thê tá goi X lá quáng đường cán đo rx lá đo phán giai created with download the free trial online at professional X n 1 2. n lg X 17 A - lg2 Thí du ta can đo một đoạn là 1m độ chính xác 0 01mm ta cần n lg Ể 17 Hê truyền động điều chình toe đo động cô khộng động bo ba pha Khai niềm chung Hề .