TAILIEUCHUNG - Xã hội dân sự: khái niệm và các vấn đề

Xã hội dân sự hiện đang là vấn đề được cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà họach định chính sách quan tâm. Khái niệm "xã hội dân sự” xuất hiện khá sớm ở Châu Âu. Các đinh nghĩa phổ biến về "xã hội dân sự” hiện nay đều nhấn mạnh tới tinh thần tự nguyện của công dân trong việc bảo vệ các | Xã hội dân sự khái niệm và các vân đê Nguồn Xã hội dân sự hiện đang là vấn đề được cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà họach định chính sách quan tâm. Khái niệm xã hội dân sự xuất hiện khá sớm ở Châu Âu. Các đinh nghĩa phổ biến về xã hội dân sự hiện nay đều nhấn mạnh tới tinh thần tự nguyện của công dân trong việc bảo vệ các quyền lợi hợp pháp và giá trị của mình. Theo đó xã hội dân sự được tạo lập bởi các đoàn thể nhằm kết nối giữa những nhóm quyền lợi hiện đại và những tổ chức truyền thông giữa các tổ chức chính thức và phi chính thức. Ở Việt Nam ngoài các tổ chức xã hội truyền thông nhiều tổ chức xã hội mới đã và đang ra đời. Các tổ chức đó đang tích cực tham gia và đóng góp vào nhiều họat động xã hội góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội Việt Nam trong điều kiện mới. Hiện nay không một tư duy về hoạch định chính sách phát triển nào có thể tránh bàn luận tới vấn đề xã hội dân sự . Xã hội dân sự trở thành một điểm then chất trong các cuộc thảo luận của cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà họach định chính sách đặc biệt tại tác nước đang ở trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Bài viết này trình bày những nội dung chủ yếu liên quan tới vấn đề xã hội dân sự cụ thể là một số vấn đề chung và những thảo luận sơ bộ về tình hình khu vực dân sự ở Việt Nam trong quá trình đổi mới. Khái niệm xã hội dân sự Xã hội dân sự là khái niệm xuất hiện sớm nhất ở nước Anh 1594 nó được hiểu là những con người sống trong cộng đồng. Sau đó khái niệm này có hai nghĩa. Trong lý thuyết của các nhà triết học Scottish thế kỷ XVIII xã hội dân sự có nghĩa là xã hội văn minh với một Nhà nước không độc đoán. Đến thế kỷ XIX ở nước Đức trong các trước tác chính trị của Hêgen thuật ngữ xã hội dân sự phân biệt với Nhà nước. Hêgen mô tả xã hội dân sự như là một phần của đời sống đạo đức bao gồm ba yếu tố gia đình xã hội dân sự và Nhà nước khái niệm hàm nghĩa lĩnh vực đời sống xã hội trong đó các cá nhân theo đuổi những lợi ích riêng trong giới hạn đã được pháp .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN