TAILIEUCHUNG - LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 3

Tốc độ truyền động là đại lượng điều chỉnh chính, vì vậy thiết bị đo tốc độ có vai trò quan trọng quyết định tới chất lượng động và tĩnh của truyền động. Hiện nay đo tốc độ trong hệ truyền động, người ta thường dùng máy phát tốc một chiều, phát tốc xoay chiều và các bộ đo tốc độ xung và số. 1. Máy phát tốc một chiều Yêu cầu với máy phát tốc một chiều là điện áp một chiều có chứa ít thành phần xoay chiều tần số cao và tỷ lệ với tốc độ động. | Chương 3 Thiết bị đo lường tộc độ Tốc độ truyền động là đại lượng điều chỉnh chính vì vậy thiết bị độ tốc độ cố vài trộ quan trong quyết định tôi chất lượng động và tĩnh cua truyền động. Hiền nạy độ tộc độ trộng hề truyền động ngưôi tà thưông dung mày phàt tộc một chiều phàt tộc xộày chiều và càc bộ độ tộc độ xung và sộ. 1. Mày phàt tộc một chiều Yều càu vôi mày phàt tộc một chiều là điền àp một chiều cộ chứà ít thành phàn xộày chiều tàn sộ càộ và ty lề vôi tộc độ động cô khộng bị trề nhiều về già trị và dấu Sộ vôi biến đổi đài lượng độ. Ngộài rà cộn cộ yều càu là điền àp một chiều phàt rà khộng phu thuộc vàộ tài vàộ nhiềt độ. Để đàm bàộ yều càu trền mày phàt tộc một chiều phài cộ từ thộng khộng đội trộng tộàn vung điều chỉnh tộc độ. Vì vày phài hàn chế tồn thất màch từ bàng viềc sử dung vàt liều từ cộ từ trề hềp và sử dung là thềp ky thuàt điền mộng hàn chế tộn thất dộng điền xộày . Độ chính xàc cuà mày phàt tộc một chiều phu thuộc vàộ phu tài màt khác nhiệt độ cuộn dày thày đội ành hưông tôi điền trô phàn ứng mày phàt àm chộ điền àp cuà mày phàt thày đội. created with n nitroPDF professional download the free trial online at professional Hình Đặc tính đo may phát tốc một chiều Để đảm bảo chất lượng điều chỉnh các thành phần xoay chiều khOng được vượt quả 10 thảnh phản mọt chiểu vả bảo đảm quản hề tuyền tính giữả điền ảp rả vả tOc đọ vôi sải sô nhO nhất lả 1 . Khi từ thông mảy phảt không đôi đôi điền ảp đảu rả phảt tOc Uw - RưpI - rUct Nều chôn điền trô đu lôn vả gản đung tả cô U ữ K ữ Khi cô bô lôc đảu rả thì hảm truyền cuả mảy phảt tôc FfF p p K ữ p 1 T f .p trông đô Kw - hề sô ty lề I - dông tải cuả mảy phảt Rư - điền trô phản ứng mảy phảt tfw - hảng sô thôi giản bô lôc. created with nitroPDF professional download the free trial online at professional Hình Mạch nguyên ly đo tốc độ bằng may phát tốc một chiều 2. Máy phát tốc xoay chiều Phan roto lá phán nam chám vĩnh cửu státo lá cuốn dáy. Điền áp rá máy phát toe U0 K. .