TAILIEUCHUNG - Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm tổng quan hệ thống lý luận chung về an toàn vệ sinh thực phẩm và tổng hợp kinh nghiệm của một số quốc gia và địa phương. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phầm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổng hợp phương hướng và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội. | BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LƯU VĂN BA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành Quản lý công Mã số 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI 2018 Công trình được hoàn thành tại HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học Thị Minh Tuyết Phản biện 1 Vũ Trọng Hách Phản biện 2 . Phạm Kiên Cường Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm Phòng. Nhà. Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ Học viện Hành chính quốc gia. Thời gian vào 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web khoa Sau đại học học viện Hành Quốc gia. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài An toàn vệ sinh thực phẩm và ô nhiễm môi trường là vấn đề đang được Đảng Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm vì ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của con người. Quan điểm chỉ đạo của Đảng ta là Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm chính là bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và sức khoẻ nhân dân là một nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung chỉ đạo của các cấp uỷ đảng chính quyền là trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm và của mỗi người dân . Trong những năm gần đây bên cạnh việc phát triển và thúc đẩy nền sản xuất hàng hóa nông lâm thủy sản thì cũng đã phát hiện những vụ việc về thực phẩm không đảm bảo an toàn ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Trước sự phát triển không ngừng của đời sống sản xuất tốc độ gia tăng dân số đô thị hóa và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm của người tiêu dùng và thị trường quốc tế thì vấn đề quản lý kiểm soát và đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như an toàn thực phẩm nông sản càng được đặt ra hết sức cấp bách đòi hỏi phải có chiến lược đồng bộ mang tính định hướng chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát hữu hiệu hoạt động sản xuất nông sản thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh phù hợp .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN