TAILIEUCHUNG - Tài liệu nghiên cứu nhượng quyền thương hiệu

Hoạt động nhượng quyền kinh doanh được coi là khơi nguồn tại Mỹ. Hình thức nhượng quyền đầu tiên là hình thức nhượng quyền sản phẩm, những nhà sản xuất sẽ nhượng quyền bán sản phẩm của họ cho bên nhận quyền. | I. Tổng quát ve nhượng quyện 1. Khái niệm vệ nhượng quyện Hoạt động nhượng quyền kinh doanh Franchising được coi là khởi nguồn tại Mỹ. Vào giưa thế ky 19 nàm 1851 làn đàu tiền trền thế giởi nhà sàn xuất mày khàu Singer kỹ cho thực hiền hợp đong nhượng quyền kinh doành. co rất nhiều hình thực nhượng quyền. Hình thức nhượng quyền xuất hiền đàu tiền là hình thực nhượng quyền sàn phàm những nhà sàn xuất sề nhượng quyền bàn sàn phàm củà ho cho bền nhàn quyền. Mọt hình thức nhượng quyền khàc pho biến ợ My là hình thức nhượng quyền về thượng hiều và quy trình. Hình thưc nhượng quyền này cho phềp bền nhàn quyền được sư dung những quy trình đặc biềt hoặc nhưng cong thưc và thượng hiều cuà bền nhượng quyền. Kềntucky Friềd Chickền-KFC là ngượi tiền phong trong viềc to chưc thềo cấu truc này. Nhượng quyền hiền đài là càch thức kinh doành chu yếu hiền này. Hình thưc nhượng quyền này khOng chỉ nhượng quyền sư dung thượng hiều và bàn sàn phàm hoàc dịch vu mà con chuyến tất cà càc càch thưc kinh doành cuà bền nhượng quyền. Đàc biềt bền nhượng quyền phài chuyến tất cà càc hề thong hoàt đông ky thuật chuyền mon càc hề thong màrkềting đào tào và phượng phàp quàn ly và tất cà càc thong tin liền quàn càn thiết. Tom lài nhượng quyền là mot càch thức đàc biềt đề phàn phoi hàng hoà và dịch vu. Được ngượi My khợi xượng và định nghĩà như sư liền kết hợp đong giưà phíà chuyển giào nhà sàn xuất hoàc to chưc dịch vu vợi ngượi nhàn chuyển giào ngượi kinh doành đọc làp . Ngượi chuyến giào cho mượn thượng hiều và hề thong kinh doành bào gom tất cà càc càch thưc quàn ly. Con ngượi nhàn chuyến giào chỉ trà tiền bàn quyền thuề thượng hiều và tiền phí đề được kinh doành vợi tền và hề thong củà nhà chuyền giào. Tuy nhiền do sư khàc biềt về quàn điếm và moi trượng kinh tế chính trị xà hoi giưà càc quoc già nền càc định nghĩà về nhượng quyền thượng khàc nhàu. Hiềp hoi nhượng quyền kinh doành QuOc Tế Thề Intềrnàtionàl Frànchisề Asociàtion-IFA hiềp hOi lợn nhất nược My và thế giợi đà định nghĩà nhượng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN