TAILIEUCHUNG - LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 2

Bộ điều chỉnh có 2 nhiệm vụ: hệ 1) Khuếch đại tín hiệu sai lệch nhỏ của hệ. Tạo hàm điều khiển đảm bảo chất lượng động và tĩnh của Bộ điều chỉnh tỷ lệ (P) dùng KĐTT Hình Mạch nguyên lý và đặc tính của bộ điều chỉnh 2) Bộ điều chỉnh tích phân (I) Hình Sơ đồ nguyên lý bộ điều chỉnh tích phân Hình Đặc tính quá độ bộ điều chỉnh tích phân Bộ điều chỉnh tích phân tỷ lệ (PI) R1 U 1W U1 R1 U2 R2 C2 Hình Sơ đồ nguyên lý bộ điều chỉnh PI 4). | Chương 2 Các bộ điều chỉnh Bộ điều chỉnh co 2 nhiệm vụ - Khuếch đại tín hiệu sai lệch nhộ cua hệ. - Tạo ham điều khiến đam bao chất lượng động va tĩnh cua hệ 1 Bộ điệu chỉnh tỷ lệ P dung KĐTT Hình Mạch nguyên ly và đặc tính của bộ điều chỉnh 2 Bộ điều chỉnh tích phân I U1W R1 o-----1 U R1 o--1 Ü2 created with download the free trial online at professional Hình Sơ đồ nguyên ly bộ điều chỉnh tích phan ỉ Oi T Hình Đặc tính qua độ bộ điều chỉnh tích phân 3 Bộ điều chỉnh tích phân tỷ lệ PI R1 U1W U1 R1 Hình Sơ đồ nguyền ly bộ điều chỉnh PI 4 Bộ điều chỉnh PID tỷ lệ tích phân đâộ hâm Hinh Dac tinh qua do bo dieu chinh PI a b Hinh Sa do nguyen ly va thay the mach phan hoi cua bo dieu chinh PID created with download the free trial online at .