TAILIEUCHUNG - LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 1

Mục tiêu cơ bản của hệ điều chỉnh tự động truyền động điện là phải bảo đảm giá trị yêu cầu của các đại lượng điều chỉnh mà không phụ thuộc vào tác động của các đại lượng nhiễu lên hệ điều chỉnh. Hệ thống điều chỉnh tự động truyền động điện có cấu trúc chung được trình bày trên hình gồm: động cơ truyền động M quay máy sản xuất Mx và thiết bị biến đổi năng lượng BĐ (được gọi là phần lực); các thiết bị đo lường ĐL các bộ điều chỉnh R (được gọi là. | LY THUYẾT ĐIỀU KHIEN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐONG điền Chương 1 Khái niệm và phân loại hệ điều chỉnh tự đọng truyện đọng điện Muc tiều cơ bán cUá hệ điều chỉnh tự đọng truyện đọng điện lá phái báo đám giá trị yệu cáu cua các đại lượng điệu chỉnh má khOng phu thuọc váo tác đọng cuá các đái lượng nhiễu lện hệ điệu chỉnh. Hệ thông điệu chỉnh tự đọng truyện đọng điện cọ cấu truc chung được trình báy trên hình gồm đọng cơ truyện đọng M quáy máy sán xuất Mx vá thiết bị biến đổi náng lương BĐ được gọi lá phán lực các thiết bị đọ lương ĐL các bọ điệu chỉnh R được gọi lá phán điệu khiển . Tín hiệu điệu k ện hệ thọng được gọi lá tín hiệu đát THĐ vá ngoại rá còn các tín hiệu nhiệu toán NL tác đọng lện hệ thống. kL created with n nitroPDF professional download the free trial online at professional ỈL Hình Cấu trúc chung của hệ điều chỉnh tự động truyền động điện Động cơ truyền động thường dùng động cơ điện một chiều xoay chiều khộng động bộ xoay chiều động bộ và các loại động cơ bươc. Các động cơ điện đươc cấp nàng lương từ các bộ biến đổi BĐ ngày nay các bộ biến đồi thương dung lá các bộ chỉnh lưu thyristộr các bộ biến tán thyristộr bộ bám xung điện áp tránzitộr vá thyristộr . created with download the free trial online at professional Các bộ biến đổi ở đây co hai chức năng thứ nhất là biến đổi năng lưởng điện từ dang náy sang dang khác thích ứng vởi động cở truyện động thứ hai mang thổng tin điếu khiến đế điếu khiến cấc tham sổ đau ra bộ biến đổi như cổng suất điến ấp dổng điến tan sổ . Tín hiếu điếu khiến đưởc lấy ra từ bổ điếu chỉnh R. Cấc bổ điếu chỉnh R nhạn tín hiếu thổng baổ cấc sai lếch vế trang thai lam viếc cua truyến đổng thổng qua sổ sanh giữa tín hiếu đặt THĐ va tín hiếu đổ lưởng cấc đai lưởng cua truyến đổng. Tín hiếu sai lếch nay qua bổ điếu chỉnh đưởc khuếch đai va taổ ham chức nang điếu khiến saổ chổ đấm baổ chất lưởng đổng va tĩnh cua hế thống truyến đổng. Trổng thực tế cấc đai lưởng điếu chỉnh cua truyến đổng la mổmến quay .