TAILIEUCHUNG - Tuyên ngôn ĐCS tuyên ngôn của thời đại

Năm nay, năm 2007, những người cộng sản và những lực lượng tiến bộ của nhân loại sẽ kỷ niệm trọng thể 160 năm ngày và - hai nhà tư tưởng vĩ đại khởi thảo bản Tuyên ngôn Đảng Cộng | Tuyên ngôn Đảng Cộng sản - tuyên ngôn của thời đại Nguồn Năm nay năm 2007 những người cộng sản và những lực lượng tiến bộ của nhân loại sẽ kỷ niệm trọng thể 160 năm ngày và - hai nhà tư tưởng vĩ đại khởi thảo bản Tuyên ngôn Đảng Cộng sản - văn kiện có tính cương lĩnh của các Đảng Cộng sản và công nhân tác phẩm lý luận ngọn cờ tư tưởng soi đường cho giai cấp công nhân và các lực lượng tiến bộ trong cuộc đấu tranh thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng giai cấp giải phóng dân tộc giải phóng con người. Trong bối cảnh lịch sử cụ thể đương thời Tuyên ngôn được Mác-Ăngghen viết ra theo sự uỷ nhiệm của Liên đoàn những người cộng sản lúc đầu để làm Cương lĩnh lý luận và thực tiễn cho tổ chức cách mạng này. Ngoài ra như Mác -Ăngghen đã nhận định sau khi Tuyên ngôn ra đời 25 năm tác phẩm này ở đôi chỗ có một vài chi tiết cần phải xem lại hoặc có đoạn mà viết lại thì về nhiều mặt cũng phải viết khác đi . Tuy nhiên tất cả những điều đó vẫn không làm thay đổi một điều rằng Tuyên ngôn từ khi mới ra đời đến nay qua suốt chiều dài lịch sử 160 năm tồn tại của nó vẫn luôn là một trong những văn phẩm mác xít sâu sắc vĩ đại và quan trọng nhất có sức sống và tác dụng ý nghĩa đối với thực tiễn to lớn mạnh mẽ nhất rằng không chỉ như chính Mác- Ăngghen từng khẳng định lúc sinh thời mà cả đến ngày nay Xét về đại thể những nguyên lý tổng quát trình bày trong Tuyên ngôn này vẫn còn hoàn toàn đúng . Thật vậy trong Tuyên ngôn và đến Tuyên ngôn lần đầu tiên đã trình bày một cách sáng tỏ và thuyết phục tập trung và cô đọng hoàn chỉnh và đầy đủ toàn diện và có hệ thống những nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử kinh tế chính trị học mác xít và chủ nghĩa xã hội khoa học. Khái quát toàn bộ kết quả quá trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc công phu và hoạt động chính trị thực tiễn sôi động nhiệt tình của mình trong suốt những năm 40 thế kỷ XIX Mác-Ăngghen đã chỉ rõ trong Tuyên ngôn hàng loạt vấn đề cơ bản quan .