TAILIEUCHUNG - Đầu máy Diezel – 3

Mô hình tổng quát xử lý số liệu thống kê xác định đặc trưng hao mòn xilanh (hoặc pi tông, xéc măng) động cơ đầu máy diezel | Bảng . Mô hình tổng quát xử lý số liệu thống kê xác định đặc trung hao mòn xilanh hoặc pitông xécmãng động cơ đẩu máy diezel TT số liệu Hao mòn xilanh XL số 1 Hao mòn xilanh XL số 2 Hao mòn xilanh XL số . Hao mòn xilanh XL số m tổng hợp ĐCT ĐCD ĐCT ĐCD ĐCT ĐCD ĐCT ĐCD ĐCT ĐCD VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS 1 2 3 n - - - - - - - ỉ - - - - - - - - --- Tập n số liệu Đặc trung mòn cục bộ Đặc trung mòn cục bộ Đặc trung mòn cục bộ Đặc trung mòn cục bộ Đặc trung mòn cục bộ Đặc trung mòn cục bộ Đặc trung mòn cục bộ Đặc trung mòn cục bộ Đặc trung mòn cục bộ Đặc trung mòn cục bộ Đặc trung mòn cục bộ Đặc trung mòn cục bộ Đặc trung mòn cục bộ Đặc trung mòn cục bộ Đặc trung mòn cục bộ Đặc trung mòn cục bộ Đặc trung mòn TH Tập mn số liệu Đặc trung mòn TH Tập mn số liệu Đặc trung mòn TH Tập mn số liệu Đặc trung mòn TH Tập mn số liệu Tập 2n số liệu Hàm mật độ phân bố và đặc trung bằng số hao mòn tại vùng ĐCT XL số 1 Hàm mật độ phân bố và đặc trưng bằng số hao mòn tại vùng ĐCD XL số 1 Hàm mật độ phân bố và đặc trung bằng số hao mòn tại vùng ĐCT XL số 2 Hàm mật độ phân bố và đặc trung bằng số hao mòn tại vùng ĐCD XL số 2 Hàm mật độ phân bố và đặc trung bằng số hao mòn tại vùng ĐCT XL số . Hàm mật độ phân bố và đặc trung bằng số hao mòn tại vùng ĐCD XL số . Hàm mật độ phân bố và đặc trung bằng số hao mòn tại vùng ĐCT XL số m Hàm mật độ phân bố và đặc trung bằng số hao mòn tại vùng ĐCD XL số m Hàm mật độ phân bố và đặc trung hao mòn tổng hợp tại vùng ĐCT của tất cả các XL trong động cơ Tập 2mn số liệu Hàm mật độ phân bố và đặc trung hao mòn tổng hợp tại vùng ĐCD của tất cả các XL trong động cơ Tập 2mn số liệu Tập 4n số liệu Hàm mật độ phân bố và đặc trung bằng số hao mòn tổng hợp của XL số 1 Hàm mật độ phân bố và đặc trung bằng số hao mòn tổng hợp của XL số 2 Hàm mật độ phân bố và đặc trung bằng số hao mòn tổng hợp của XL số . Hàm mật độ phân bố và đặc trung bằng số hao mòn tổng hợp của XL số m Hàm mật độ phân bố và đặc trung hao mòn tổng hợp của tất cả

TỪ KHÓA LIÊN QUAN