TAILIEUCHUNG - Đề tài: Tình hình quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước của xã Hòa An, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk năm 2009 – 2010”

Đề tài: Tình hình quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước của xã Hòa An, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk năm 2009 – 2010 nhằm tìm hiểu thuận lợi và khó khăn trong thu chi ngân sách nhà nước ở xã Hòa An - Krông Păk - Đăk Lăk; đề xuất giải pháp thu, chi ngân sách nhà nước nhắm nâng cao hiệu quả việc quản lý và sử dụng ngấn sách nhà nước. | Chúng ta thấy tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2009 là 468,795 tỷ đồng và chi ngân sách là 584,695. Với mức thu và chi như thế này thì nhà nước ta có thể cân đối ngân sách phù hợp. Trong các khoản thu thì ta thấy ngân sách nhà nước thu từ các doanh nghiệp nhà nước là lớn nhất. Vì các doanh nghiệp nhà nước luôn đóng góp các khoản thuế đầy đủ và chịu sự quản lý của nhà nước. Bên cạnh đó các công ty nhà nước là các công ty lớn như: Điện lực, dầu mỏ, khoáng sản nên doanh thu rất cao và phải chịu mức thuế lớn góp phần vào thu ngân sách nhà nước. Các khoản chi về ngân sách có rất nhiều nhưng khoản chi lớn nhất vẫn là: Chi phát triển sự nghiệp kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính. Trong khi đất nước đang xây dựng để tiến lên xã hội chủ nghĩa thì đây là các khoản chi rẩ cần thiết. Một nền kinh tế muốn phát triển tốt và bền vững thì phải có nền quốc phòng, an ninh ổn định, bên cạnh đó cải cách hành chính khiến cho bộ máy linh hoạt và làm việc có hiệu quả hơn. Trong quá trình hoạt động của đất nước luôn có sự thất thoát và bù lỗ cho các doanh nghiệp xăng dầu và phải có những quỹ dự phòng để phòng trừ những bất trắc xảy ra.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN