TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu lựa chọn mô hình tiếp xúc giữa bánh xe đầu máy và ray để xác định hao mòn bánh xe

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu tính toán các tham số trong vùng tiếp xúc. Phân tích, so sánh độ chính xác giữa các mô hình, làm căn cứ để lựa chọn mô hình tiếp xúc hợp lý cho quá trình xác định hao mòn bánh xe. | HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ V - VCME 2018 Nghiên cứu lựa chọn mô hình tiếp xúc giữa bánh xe đầu máy và ray để xác định hao mòn bánh xe Study on choosinglocomotive wheel - rail rolling contact theory for the wheel wear simulation Tào Văn Chiến Trường Đại học Giao thông Vận tải Email tvchiendmtx@ Tel 02437664042 Mobile 0963909282 Tóm tắt Từ khóa Trong phân tích hao mòn giữa bánh xe và ray lượng hao mòn được Đầu máy Mô hình Hao mòn bánh quyết định bởi các tham số trong vùng tiếp xúc như diện tích tiếp xe tiếp xúc xúc lực pháp tuyến lực trượt đàn hồi và suất trượt đàn hồi. Tuy nhiên sử dụng các mô hình vận động tiếp xúc khác nhau thì kết quả tính toán các tham số trên sẽ khác nhau do đó độ chính xác khi xác định hao mòn bánh xe cũng khác nhau. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tính toán các tham số trong vùng tiếp xúc. Phân tích so sánh độ chính xác giữa các mô hình làm căn cứ để lựa chọn mô hình tiếp xúc hợp lý cho quá trình xác định hao mòn bánh xe. Abstract Keywords In the analysis of vehicle wheel wear the extent of wheel wear is The locomotive Model Wheel directly dependent on the contact spot area normal force creepage force wear and rail contact. and creepage rate etc. Different wheel and rail rolling contact theory will give different results of the aforementioned parameters thus the accuracy of wheel abrasion simulation results also varies. This paper presents the research results of calculated parameters in the contact spot of wheel and rail. The precision of different contact theories is compared and analyzed which provides a basis for the selection of wheel and rail rolling contact theory in wheel wear simulation. Ngày nhận bài 02 07 2018 Ngày nhận bài sửa 03 9 2018 Ngày chấp nhận đăng 15 9 2018 1. GIỚI THIỆU Tiếp xúc giữa bánh xe và ray là vấn đề trọng tâm của nghiên cứu mài mòn bánh xe. Trên thế giới có nhiều tác giả đã tiến hành thí nghiệm và đưa ra các mô hình tiếp xúc khác nhau sử dụng các mô hình này trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG