TAILIEUCHUNG - TỪ TƯ TƯỞNG GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI TRONG TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐẾN MÔ HÌNH XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Được sự ủy nhiệm của những người cộng sản, ngày 24 tháng 2 năm 1848 Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C. Mác và Ph. Ăng-ghen soạn thảo đã được công bố trước toàn thế giới. Dưới ngọn cờ của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới đã thu | TỪ TƯ TƯỞNG GIẢI phóng con người trong tuyên ngôn CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐẾN MÔ HÌNH XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Nguồn ược sự ủy nhiệm của những người cộng sản ngày 24 tháng 2 năm 1848 Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C. Mác và Ph. Ăng-ghen soạn thảo đã được công bố trước toàn thế giới. Dưới ngọn cờ của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới đã thu được những thành tựu vĩ đại trong cuộc đấu tranh không ngừng chống chủ nghĩa tư bản giải phóng loài người khỏi áp bức bất công tiến tới một thế giới hòa bình ấm no và hạnh phúc. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã đặt nền tảng tư tưởng cho những vấn đề về Đảng và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam những tư tưởng này có ý nghĩa thiết thực trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Sự ra đời của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là một sự kiện trọng đại trong lịch sử. Nó chẳng những là một tác phẩm lý luận mà còn là bản cương lĩnh Cách mạng đầu tiên của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Với Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản các tư tưởng xã hội chủ nghĩa đã hoàn thành về cơ bản quá trình chuyển biến từ không tưởng thành khoa học. Lịch sử phát triển của xã hội loài người từ khi chế độ cộng sản nguyên thủy tan rã cho tới nay là lịch sử đấu tranh giai cấp đấu tranh giữa các giai cấp bị áp bức bóc lột và giai cấp bóc lột. Một xã hội tương lai không có áp bức bóc lột là giấc mơ của nhiều thế hệ. Trùng trùng lớp lớp người nô lệ những người nông dân bị bóc lột đến cùng quẫn đã vùng đứng lên chiến đấu dưới ngọn cờ của Spác-ta-quýt Ga-ri-ban-đi ở phương Tây hay của những lãnh tụ nông dân ở phương Đông. Nhưng rốt cuộc thì con đường kết cục của họ hoặc là giá treo cổ đài hành hình hoặc là trở lại cúi đầu cam chịu cuộc sống nô lệ như trước. Khi mà trên thực tế người ta bất lực không thể giải phóng khỏi sự áp bức bóc lột bất công thì các tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng đã xuất hiện. Nó không tưởng bởi vì không xuất phát từ những quy luật xã hội không có .